Arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik

I denne artikel kan du læse om: 

En aktiv og sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik

Der er ingen tvivl om at arbejdsmarkedspolitikken er et af de områder, der i høj grad påvirker den enkelte. Det handler helt grundlæggende om finansieringen af den velfærd, de ydelser og de muligheder, vi ønsker at tilbyde som kommune.

For os som Socialdemokrater er området derfor for vigtigt til ensidige eller halve løsninger. Området kræver en sammenhængende indsats, der kombinerer erhvervsudvikling, beskæftigelse og uddannelse.

 

Erhvervsudvikling

Holstebro Kommune står med en række udfordringer. Holstebro by er og skal være lokomotivet og katalysatoren for erhvervsudviklingen i kommunen og i hele Nordvestjylland. Samtidig fokuseres der positivt på mulige udviklinger i de mindre byer og landdistrikterne. En bæredygtig kommune, der kan fungere som en helhed. Det handler om at tilgodese hele erhvervslivet, og samtidigt sætte hensynet til miljøet og de sociale forhold i højsædet. Denne udvikling i arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken skal sikre forsat udvikling og danne grundlag for et erhvervs- og uddannelses-klima, der er med til at tiltrække og give øget interesse for nye virksomheder og enkeltpersoner. Udbygningen af NU-Park sammen med Holstebro Kommune danner forsat rammerne for nyt iværksætteri. Vestjysk Madkultur og BioEtanol er potentielle eksponenter for vækst og vilje, og for at vi i Holstebro viser egen iværksætter-kultur. Med etableringen af en motorvej nord om Holstebro ønsker vi, at sætte yderligere tempo for denne udvikling med nye og etablerede erhvervstiltag.

Fødevarer

Holstebro Kommune har med sin placering mellem hav og fjord, store landbrugsarealer, flere større virksomheder og uddannelser gode muligheder for at markere sig både i forhold til produktionen og forædlingen af fødevarer. Vi vil arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor der tages højde for både produktion og miljø. Derfor skal ord omsættes til handlinger, hvor socialdemokraterne vil arbejde for et fælles indkøbs- og salgsmarked for lokale fødevarer, for her igennem at motivere og anerkende området vigtighed.

Større industri

Det er vigtigt, at vi sikrer at lokaliseringsmuligheder/faciliteter for de større industrivirksomheder i området er på plads. Vi vil især arbejde for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt vil vi fortsat arbejde for at sikre et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet.

Det er vigtigt, at vi sikrer at lokaliseringsmuligheder/faciliteter for de større industrivirksomheder i området er på plads. Vi vil især arbejde for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt vil vi fortsat arbejde for at sikre et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet.

Det er vigtigt, at vi sikrer at lokaliseringsmuligheder/faciliteter for de større industrivirksomheder i området er på plads. Vi vil især arbejde for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft. Samtidigt vil vi fortsat arbejde for at sikre et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet.

Små og mellemstore virksomheder

Kommunen har en sund sammensætning af små og mellemstore virksomheder. Vi vil arbejde for at kommunen i endnu højere grad fungerer som en sparringspartner, der kan bidrage til den enkelte virksomheds beståen og vækst.

Handel

Det handler om at sikre Holstebro en god position som handelsby i forhold til de større byer i nabokommunerne. Derfor ønsker vi at fremme de handelsdrivendes generelle muligheder for etablering, både i Holstebro og i de mindre lokalsamfund. Dette ønsker vi skal ske i samarbejde med kommunens handelsstandsforeninger.

Service

Et andet erhvervsområde, der kan være med til at sikre Holstebro en førerposition i fremtiden er et varieret udbud af servicevirksomheder. Formålet er her at opbygge et positivt samarbejde mellem de kommunale og private virksomheder, der sikre borgeren den bedst mulige service.

Oplevelse og turisme

Holstebro Kommune har med adgang til både hav og fjord unikke muligheder for at tiltrække turister. Samtidig kan Holstebro Kommune byde på store, kulturelle og naturmæssige oplevelser for hele familien.

Udvikling af lærings- aktivitets- og erhvervsturisme vil være et stort potentiale som vil vi udvikle og synliggøre – det kunne være kurser for lystfiskere i Danmarks bedste fiskevand, forsat udvikling af Thorsminde til at blive lystfiskernes foretrukne havneby, fokus på udviklingen af Handbjerg Marina, orienteringsløb i Danmarks mest varierede natur eller formidling af viden om Danmarks bedste udnyttelse af bio-og affaldsprodukter.

Turismen er et økonomisk aktiv for vores Kommune og der skal derfor udvikles endnu flere unikke oplevelsesmuligheder for vore gæster fra ind- og udland.

Vi ønsker at udbygge og modernisere vores turismeinformationssystemer og digitale platforme så vi kan trække endnu flere turister hertil vores egn.

Vi ønsker, at udbygge vores oplevelsespasordninger og pakketursordninger.

Vi vil sætte turbo på en realisering af Søparkprojektet ved Vandkraftsøen.

Vi vil satse kraftig på at udbygge og optimere vore turistmæssige fyrtårne i Thorsminde og i forbindelse med Handbjerg Marina.

Vi vil igangsætte og støtte initiativer indenfor begrebet Vandløbsturisme i forbindelse med Storåen og Vandkraftsøen ligesom lakse- og anden fisketurisme skal udbygges og markedsføres intensivt.

Kommunikation

I udviklingen af fremtidens virksomheder og produkter spiller adgangen til hurtige informationsveje en vigtig rolle. I denne forbindelse vil vi medvirke til at hele kommunen har adgang til net. Dette vil samtidigt sikre den enkelte borger nye muligheder, både i forhold til arbejde, fritid og uddannelse.

Iværksættere

Det skal fortsat sikres at der i Holstebro Kommune skabes optimale vilkår for iværksættere inden for et bredt spekter af erhverv. Dels ved en professionel rådgivning, sparring og sagsbehandling i kommunen, dels ved at drage nytte af den vidensbank der befinder sig i Nupark. Der skal skabes yderligere muligheder for at iværksættere kan skabe relevante netværk, både gennem aktiv erhvervsservice og ligeledes skabe mulighed for virksomhedsbaseret vidensdeling.

Beskæftigelsen

Generelt er arbejdsmarkedet under stor forandring i disse år. Løntunge industrier flytter, mens nye videnstunge virksomheder skyder op.

Derfor er det helt grundlæggende at Holstebro Kommune indsats på beskæftigelsesområdet, skal være bygget op omkring et veludviklet og alsidigt arbejdsmarked samt en sammenhængende uddannelsesindsats med fokus på både grund-, videre og efteruddannelse. Samtidigt skal der være en udvidet fokus på det enkelte individs ønsker og forudsætninger.

Den inkluderende arbejdsmarkeds politik: Socialt ansvar er en socialdemokratisk grundsten, hvor vi værner om og inkluderer borgerne i fællesskabet. Et kernepunkt i dette er arbejdsmarkedspolitikken. Med de nye reformer på arbejdsmarkedsområdet, er det målet, at alle skal sikres en plads i samfundet, at vi som samfund ikke på forhånd opgiver en borger, men at der skal skabes plads til alle. Derfor vil vi arbejde for, at vores menneskesyn skal implementeres i kommunens personalepolitik, at kommunen, hvor dette er muligt, indgår sociale klausuler og kontrakter på danske løn og ansættelsesvilkår i aftaler med private aktører. Vi vil være med til at sikre relevante arbejdspladser for borgere, der har fået tilkendt fleks- eller skånejob.

Socialdemokraterne vil være med til at udvikle og understøtte sociale økonomiske virksomheder, ved at udarbejdet etiske agendaer og ved udvikling af moralkodeks til sådanne virksomheder.

Vi vil arbejde for, at Holstebro Kommune i sin ansættelsespolitik skaber rum, respekt og udviser etik holdning overfor mennesker, der har brug for fleks-, skåne- og seniorjob.

Vi vil arbejde for, at kontanthjælpsmodtagere får tilbudt nyttejob, således at de f.eks. kan blive en ekstra hånd for kommunens hjemmehjælpere. Meningen er ikke, at disse nyttejob skal føre til afskedigelser af det faglige personale; men at brugerne kan forvente en bedre service og at kontanthjælpsmodtageren kan føle sig inkluderet i det almindelige samfundsliv.

Beskæftigede: Forandringerne på arbejdsmarkedet gør det nødvendigt at have fokus på, om dem der allerede er i beskæftigelse også kan matche fremtidens kvalifikationer og kompetencer. Dette skal ske ved at skabe bedre betingelser for livslang læring. Kommunen skal fortsat spille en aktiv rolle i forhold til etablering af efteruddannelsestilbud.

Korttidsledige: For mange korttidsledige er det bedste middel til ny beskæftigelse af kommunen fører en aktiv erhvervspolitik, der løbende er med til at skabe nye arbejdspladser. Derfor skal kommunens indsats i forhold til den enkelte hovedsageligt være koncentreret om at sikre tilbud om relevant videre - og efteruddannelse. Vi tror at aktivering i private virksomheder er med til at skabe relevant mulighed for et job og uddannelse.

Langtidsledige/Arbejdsmarkedsintegration: der skal fortsat sikres en individuel og helhedsorienteret afklaring med klare aftaler om, hvorledes den enkelte kan komme i en position, hvor der er mulighed for at komme til at bidrage med en indsats på arbejdsmarkedet. De der står længst fra arbejdsmarkedet og har svært ved at håndtere kravene på det private arbejdsmarked, skal sikres træningsbane i det offentlige, med det mål, at få et reelt arbejde på det private arbejdsmarked. For de svageste borgere, der ikke matcher det private arbejdsmarked, skal der, hvor private ikke kan påtage sig opgaven, søges etableret relevante beskyttede jobs i det offentlige. For at nå dette, vil vi sikre arbejdsmarkedsafdelingen den nødvendige ro og optimale rammer. En aktiv beskæftigelsespolitik på dette område er en kortsigtet udgift, men en langsigtet investering.

Uddannelse

Helt grundlæggende, er det vigtigt at vi lokalt gør en aktiv indsats, dels for at sikre den enkelte borger uddannelse og dels for at få uddannelsespladser til området.

Det sidste er især vigtigt, da vi både skal sikre at virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft i lokalområdet, og samt sikre at unge kommer til kommunen og bliver.

Selvom uddannelse ikke umiddelbart er en kommunal opgave, mener vi at det er naturligt at Holstebro Kommune udvikler en sammenhængende og målrettet politik i forhold til kommunens uddannelsessteder, bl.a.gennem samarbejde med Uddannelsesrådet.

Ungdomsuddannelser

Vi vil fastholde og om muligt udvide de nuværende uddannelsesmuligheder. Her ønsker vi at arbejde ud fra en dobbelt strategi. Dels skal kommunen være medskabende ift. rammerne for et tværfagligt studiemiljø i forbindelse med Uddannelsescenter Holstebro, Erhvervsakademiet Midt Vest og Gymnasiet og dels skal der forsat fokuseres på praktikpladser.

Her vil vi arbejde for at kommunen i højere grad skal oprette de uddannelsespladser, der er nødvendige for at sikre den kommunale virksomhed veluddannede medarbejdere i fremtiden. Vi vil arbejde for at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne. Derudover skal kommunen, i samarbejde med de lokale arbejdsgivere og faglige organisationer, øge udbuddet af uddannelsespladser, og endeligt bør det være en naturlig del af fremtidens licitationsmateriale, at den enkelte virksomhed forpligter sig til en vis uddannelsesramme. Et af de kommunale indsatsområder er partnerskabsaftaler, således som f.eks. den indgåede aftale mellem Dansk Byg, 3F og Holstebro Kommune.

Videregående uddannelser

Når Holstebro Kommune skal klare sig i konkurrencen på både lokalt og nationalt niveau, er de videregående uddannelser et område der behøver en ekstra indsats og opmærksomhed.

Holstebro Kommune har i denne forbindelse et naturligt fyrtårn, i form af VIA University Collage Campus Holstebro, der med sine mange forskellige uddannelser, er et naturligt centrum for rammerne for et aktivt Studiemiljø, der er med til at gøre det attraktivt at studere i Holstebro.

Derudover vil vi arbejde for at Holstebro til stadighed får tilført nye videregående uddannelser, det være sig nye universitetsretninger indenfor blandt andet fødevare og miljø og webbaserede fjernstudie miljøer.

Efteruddannelse

Vi vil arbejde for at kommunen fortsat sikrer efteruddannelse til egne medarbejdere, og at kommunen gør virksomhederne opmærksom på de muligheder, der er på AMU, VUC og andre uddannelsessteder.

Dette skal fortsat bruges aktivt i den kommunale beskæftigelsespolitik, således at den kommunale arbejdsmarkedsafdeling, som en naturlig del af sin kontakt med virksomhederne, stiller ekspertise og erfaring til rådighed.

Aktiv uddannelsesby

Når Holstebro Kommune skal indgå i konkurrencen om de uddannelsessøgende, er der en lang række forhold, der spiller ind.

Vi vil forsat målrettet arbejde for at skabe et studiemiljø, der kan højne uddannelsernes kvalitative niveau og vi ønsker endvidere at sætte fokus på forenings- og fritidsliv, samt adgangen til bolig og transport.

Samtidig er det vigtigt at kommunen, i samarbejde med lokale virksomheder, uddannelsessteder og andre relevante partnere fortsat går aktivt ind og profilerer kommunens kvaliteter som uddannelsesby hvor det er muligt, samt at kommunen er behjælpelig med løsninger på de forskelligartede problemer ift. bolig, oplysningssøgning osv., der opstår i forbindelse med at flytte til kommunen som studerende. Således kan der f.eks. ved studievalg og studiestart henvises til den kommunale Task Force Gruppe til afklaring af overstående.

Integration

Som socialdemokrater finder vi det væsentligt, at integration tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er værdifuldt, samt at der er mulighed for at udvikle bestående kompetencer til gavn og nytte for såvel den enkelte som for samfundet generelt.

En vellykket integration, er afhængig af en række faktorer, f.eks. arbejde, bolig, sprog og netværk.

Vi har en klar målsætning om at alle flersprogede børn 3 år før start i folkeskolen tilbydes en friplads i daginstitution. Dette skal lette det enkelte barns overgang til den danske folkeskole og opøve de fornødne sproglige såvel som sociale kompetencer.

Samtidigt vil vi forsat sætte yderligere fokus på nydanskeres tilgang til foreningslivet, samt foreningslivets muligheder for at rumme denne gruppe.

Vores mål er integration, ikke assimilering. Det er i mangfoldigheden vi skal finde vor fælles styrke og udvikling.

Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet