Børn- og Ungepolitik

Indledning

Holstebro Kommune skal være et godt sted at vokse op. Derfor vil vi være ambitiøse med kvalitetsudvikling af dagtilbud/pasning for de mindste samt optimal modernisering af folkeskolen og klub- og fritidstilbuddene. En målbevidst indsats på disse områder vil være den bedste investering i fremtiden vi kan foretage. I den kommende periode vil vi fortsat arbejde på at imødekomme forældrenes behov med hensyn til børnepasning.

Kvaliteten i børnepasningen og skolerne skal styrkes gennem forsøg, udvikling, videreuddannelse og børnepolitiske målsætninger.

Overordnet er det et væsentligt mål for socialdemokraterne, at sikre rammerne for en sund, tryg og udviklende opvækst med omsorgsfulde og engagerede voksne i et miljø, hvor børn og unge oplever sig som en del af fællesskabet, og hvor de lærer at træffe kvalificerede valg. Fokus bør altid være barnets tarv.

I denne artikel kan du læse om:

Forældredemokrati

Det er afgørende, at forældrene er med til at sætte rammerne for deres børn og at der derfor lægges vægt på forældrenes aktive medansvar og engagement i dagplejens, institutionens, skolens og klassens hverdag. Der skal stå klart, at vi forventer at børnene møder op og at de ere udhvilede og har fået morgenmad.

Socialdemokraterne ønsker en høj grad af decentralisering, hvor brugerne af dagpleje, de enkelte institutioner og skoler er med til at træffe beslutningerne og styre udviklingen. Ved at sikre en tæt samhørighed mellem bestyrelse og ledelse får bestyrelsen større mulighed for egentlig indflydelse. Bestyrelserne og forældre skal via tilbud om kurser klædes ordentlig på til dette arbejde.

 

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse skal prioriteres højt. Samfundet ændrer sig med stadig større hast, og det påvirker i allerhøjste grad børn og unge. Personalet i dagplejen, daginstitutioner og SFH’er har stor indflydelse på børnenes udvikling, og det skal være miljøer, der er præget af omsorg og engagement. Derfor skal dagplejere, pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere have løbende efteruddannelse. For at opnå en endnu bedre folkeskole skal skolernes personale deltage i relevant og kvalificeret efteruddannelse herunder sikres efteruddannelse i deres linjefag, således at fagligheden styrkes og udbygges, og således at flere lærere kommer til at undervise i deres linjefag.

Der skal ansættes flere lærere med de efterspurgte linjefag, hvis disse kompetencer ikke allerede findes. Vi vil sætte faglighed og trivsel højt på dagsordnen. Det gøres i høj grad også ved at kvalificere ledelsen, bl.a. gennem længerevarende efteruddannelsesforløb, som f.eks. diplomuddannelse til skoleledere, og dermed sikring af pædagogisk sparring og udvikling. Det er vigtigt, at kurser og andre aktiviteter foregår på fleksible måder, så der opnås de mest effektive resultater for de midler som er til rådighed.

 

Miljø og sund mad

Pladsforholdene og de sundhedsmæssige forhold for børnene og voksne skal være bedst mulige. Der skal være rent og ordentligt på kommunale institutioner og skoler.

Det fysiske/psykiske arbejdsmiljø skal være i top for såvel børn som voksne. Der skal sættes fokus på ”utilpassethed”, uro, dårlig ofte hårdt sprogbrug blandt eleverne, - f.eks. gennem målrettet arbejde med positive og hensigtsmæssige handlinger.

Sund kost skal udbygges i børneinstitutioner og skoler. Der skal lægges vægt på en grøn sundhedsprofil med hensyn til kost.

Bevægelse skaber sundhed, sociale kompetencer og andre gevinster for børn og unge. Derfor skal der stilles skarpt på, hvordan skoler, børneinstitutioner, kommunal dagpleje samt fritidslivet kan skabe bevægelse, - bl.a. gennem udfordrende og spændende aktiviteter samt legepladsernes/udeområdernes indretning.

 

Folkeskolen - en skole i bevægelse

Socialdemokraterne vil have en folkeskole, hvor børnene får lyst til at erhverve sig viden, indsigt og forståelse for egne muligheder og for vigtigheden af samspil med andre, idet dette er grundlaget for al senere læring og for at hæve hele uddannelsesniveauet i samfundet.

Det er vores grundholdning, at folkeskolen er krumtappen, når det gælder om at bevare fællesskabet og sammenhængskraften i det danske samfund, fordi børn her møder børn fra alle samfundslag.

En rigtig god folkeskole er også et af de vigtigste fundamenter for arbejdsmarkeds og erhvervsudviklingen. Udviklingen fra industrisamfund til informationssamfund skal også afspejles i folkeskolen, som nødvendigvis i langt højere grad skal udvikles fra de mest traditionelle undervisningsformer til en mere individuel undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev og hans eller hendes styrkesider og måder at lære på. Vi vil arbejde videre med projektet ”International Skole”, ligesom vi vil arbejde for indførelse af engelsk i 1. klasse.

Socialdemokraterne vil fortsat sikre undervisning af høj kvalitet i gode lokaler med opdaterede undervisningsmidler/materialer, så undervisningen kan leve op til fremtidens krav med udgangspunkt i den enkelte elev, eksempelvis er der i den forrige valgperiode tilført midler til IT og til efteruddannelse især med henblik på inklusion. Vi er positive overfor forsøg med nye læringsformer, forskning og vidensformidling, samt tilknytningen af undervisningsassistenter til den daglige undervisning.

Folkeskolen skal byde på et inspirerende læringsmiljø, der på en og samme tid skal give udfordringer til de stærke elever, og løfte de svageste ikke mindst i forhold til læse/regnefærdigheder og sociale kompetencer. Bredden og rummeligheden skal være folkeskolens styrke. I forbindelse med den evt. nye folkeskolelov er vi indstillet på, at skoledagen skal forlænges for alle elever. Samtidig ønsker vi dog ikke, at skoledagen bare forlænges med flere timer af den slags, der er i forvejen. I den nye folkeskole skal der være plads til både at bruge hovedet og til at bruge kroppen/hænderne.

Vore skoler har en særlig betydning for de borgere der bor i landdistrikterne.

I Holstebro Kommune har vi nu fået fastlagt den fremtidige skolestruktur, og der vil derfor ikke ske ændringer/skolelukninger i den kommende valgperiode.

UU-vejledningen skal fortsat være i top, så alle unge kan få råd og vejledning om alle mulighederne i ungdomsuddannelserne.

Det vellykkede arbejde med at minimere tilgangen til specialundervisningen og dermed fastholde så mange børn som muligt i et normalt klassemiljø, skal fortsættes. Vi skal fortsat udbygge de evidens-baserede programmer (Familie med Hjertet, De Utrolige År, Pals osv.) Udgangspunktet bør være, at specialundervisning/individualiseret undervisning foregår i det normale klassemiljø men altid med ekstra støttepersonale og med mulighed for at give organiseret lektiehjælp efter skoletid. Inklusionen bliver derfor ikke sat i værk for at reducere udgifterne til specialundervisningen, men fordi den ses at virke.

Børn med særlige behov sikres hjælp og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. Der skal ske en samlet indsats gennem en koordinering af arbejdet i de forskellige kommunale afdelinger. Det er afgørende at alle, - også tosprogede elever forlader skolen med den nødvendige kundskabsmæssige bagage til livslang uddannelse.

Børn, der benytter kommunens specialklasser, skal have et godt fagligt og socialt tilbud – gerne så tæt på deres lokalområde som muligt.

Skoletrætte elever skal have mulighed for en særlig ordning, der veksler mellem bogligt og praktisk arbejde, - i fx helhedskoler

Der skal stræbes efter, at alle elever kan læse efter 3.klasse.

Til skoler med mange tosprogede elever skal der via en bevidst prioritering kanaliseres ekstra midler, som kan komme alle elever til gode.

Socialdemokraterne vil fortsætte med at udbygge vore skolebygninger, så de fysiske rammer passer til de pædagogiske udfordringer og opgaver i en moderne folkeskole.

Børn med særlige behov sikres hjælp og mulighed for at indgå i forpligtende fællesskaber. Der skal ske en samlet indsats gennem en koordinering af arbejdet i de forskellige kommunale afdelinger. Det er afgørende at alle, - også tosprogede elever forlader skolen med den nødvendige kundskabsmæssige bagage til livslang uddannelse.

Børn, der benytter kommunens specialklasser, skal have et godt fagligt og socialt tilbud – gerne så tæt på deres lokalområde som muligt.

Skoletrætte elever skal have mulighed for en særlig ordning, der veksler mellem bogligt og praktisk arbejde, - i fx helhedskoler

Der skal stræbes efter, at alle elever kan læse efter 3.klasse.

Til skoler med mange tosprogede elever skal der via en bevidst prioritering kanaliseres ekstra midler, som kan komme alle elever til gode.

Socialdemokraterne vil fortsætte med at udbygge vore skolebygninger, så de fysiske rammer passer til de pædagogiske udfordringer og opgaver i en moderne folkeskole.

Børnepasning/dagtilbud

Socialdemokraterne ønsker, at dagplejen, daginstitutioner og SFH´er, skal tage udgangspunkt i børnenes behov på de forskellige alderstrin. Tilbuddene skal give børnene rum til at lege og udvikle sig alsidigt. Tryghed for børn og forældre skal være i centrum. Vi ønsker kvalitetsudvikling sat i fokus og ønsker i denne forbindelse afsat en årlig kvalitetsudviklingspulje til finansiering af nye forsøgs-og udviklingsprojekter.

I Holstebro Kommune skal der naturligvis være en reel pasningsgaranti, - også i lokalområderne. For de 0 - 3-årige i vuggestuer/dagpleje. Fra 3 år til og med 3/4 klasse i børnehaver, fritidshjem og skolefritidsordninger. Der skal skabes fleksible kvalitative klub-og fritidstilbud for skolesøgende børn og unge

Nogle børn vokser op med færre muligheder end andre. Man skal tidligst muligt finde frem til de udsatte børn, så der kan gøres en særlig indsats således at også disse børn har mulighed for at udvikle deres potentiale. Der afsættes tilstrækkelig midler til særlige støttekrævende børn og familier.

Det er vort mål, at normeringen i kommunen når et fælles højt niveau, - med sikkerhed for overkommelig forældrebetaling.

Det tilstræbes, at alle børn skal kunne tale dansk inden skolestarten.

Socialdemokraterne vil udbygge daginstitutionsområdet i takt med behovet, - med mulighed for alternative dagtilbud som fx Naturdagpleje, Naturbørnehaver eller idrætsbørnehaver. Det skal løbende vurderes om der er behov for en døgnåben institution, således at også forælde med skiftende arbejdstider vil have mulighed for at få passet deres børn.

Vi vil arbejde på at tilvejebringe mulighed for at forældre kan få anvist samlet pasningstilbud for hele 0 – 6.års perioden senest 2.mdr før udløbet af den ordinære periode for barselsorlov. Søskende skal prioriteres med hensyn til plads i samme pasningstilbud.

Vi har ingen ønske om at røre ved puljeinstitutioner så længe der er kvalitet og forældreopbakning.

Samarbejde og forebyggelse

Personalepolitisk skal åbenhed og ansvarlighed være omdrejningspunkterne. Det gælder både inden for den enkelte institution og i sammenspillet mellem institutionen og kommunen. Der skal lægges vægt på et godt tværfaglig samarbejde mellem dagplejen, daginstitutioner, skoler, sundhedsplejen og andre relevante samarbejdspartnere.

Der afsættes tilstrækkelige midler til særligt støttekrævende børn og familier. Vi ønsker et højt serviceniveau på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Børnepolitiske målsætninger om det gode børneliv skal danne grundlag for den kommunale indsats på børneområdet. Hensynet til barnets tarv er afgørende ved indgreb i familien. Det skal så vidt muligt sikres, at børnene netværk bevares gennem lokale løsninger, så gode kontakter til institution, skole og venner bevares.

Alternative tilbud/institutioner, der kan medvirke til færre anbringelser og skabe glade børn og forældre med overskud, ønsker vi at understøtte. Her bør man kunne støtte og hjælpe familier i hverdagen. I stedet for at splitte familier så skal de understøttes i det de har overskud til. Ved ikke at fokusere på fejl ved barnet og udskille det fra flokken skal der tages udgangspunkt i kompetencerne i familien og styrke dem.

Der skal satses mere på den præventive indsat gennem SSP- samarbejdet, og støtte til klubarbejde.

Der skal bakkes op om projekter på misbrugsområdet. Kommunen skal hele tiden holde gang i oplysning og debat omkring misbrug af alkohol og andre rusmidler. Der skal være tilbud om hjælp til unge med misbrugsproblemer.

Børns sundhed skal generelt prioriteres højt ved at der er tilbud om sundhedsplejerske efter behov. Samtidig skal der tilstræbes høj kvalitet i børnetandplejen og skolesundhedsplejen.

Ungdomspolitik

Ungdommen i Holstebro Kommune skal have mulighed for at udfolde sig på egne præmisser. Derfor er det af stor betydning, at der vises tillid og tro på, at de unge kan og vil være med til at skabe en aktiv og fremtidsorienteret kommune.

Ungdomsskolen skal have ressourcer, så den fortsat kan være et stort aktiv med dynamiske tilbud om undervisning og fritidsaktiviteter til unge. Aktiviteterne skal kunne foregå forskellige steder i kommunen.

Unge der har forladt skolen skal fortsat have tilbud om fritidsaktiviteter i form af foreningstilbud, junior og ungdomsklubber og ungdomsskolevirksomhed

Socialdemokraterne vil fortsat arbejde på at skabe faciliteter for unge forskellige steder, hvor der er mulighed for at de kan mødes på egne præmisser. Det kan være væresteder/ungdomshuse eller tilsvarende faciliteter. Der skal være mulighed for at danne studiegrupper, internetcafe etc. og på den måde medvirke til at skabe et ungdomsliv. Etablerede spillesteder skal understøttes med en ”gør det selv pulje” hvorfra unge, der har nye og spændende ideer, kan søge om penge til at realisere dem.

 
Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet