Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamling

 

Holstebro Kommune
Mandag den 6. marts 2017 kl. 19.00
I HKs lokaler, Fredericiagade 27-29, Holstebro

 

1. Velkomst

Formanden bød velkommen

2. Valg af 2 dirigenter og 1 referent

Dorthe Pia Hansen og Klaus Flæng valgt til dirigenter
Lene Vernersen valgt til dirigent
Dirigenterne takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indvarslet.
Der er indkaldt den 20. februar 2017

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

4. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden godkendt

5. Valg af stemmetællere

Else Andersen
Jan Therkelsen
Jytte Didriksen
Nils Ulrik Nielsen

6. Bestyrelsens beretning v/formanden

Formanden aflagde beretning
Beretningen godkendt

7. Regnskab v/kassereren

Kassereren aflagde regnskab
Regnskabet godkendt

8. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår at det er bestyrelsen og kandidatudvalget, der godkender kandidaterne til byrådsvalget.
Godkendt

9. Valg af formand. På valg er:

Morten Flæng. Ønsker genvalg
Morten Flæng genvalgt

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Lene Vernersen - ønsker genvalg
Morten Nielsen - ønsker genvalg
Kurt Nielsen – ønsker genvalg
Alle genvalgt

11. Valg af 4 suppleanter

På valg er
Peter Pedersen,
Rikke Johansson
Forslag:
Peter Pedersen 45
Vinni Flæng 41
Rikke Johansson 9
Payman Al Kole 40
Der er 46 stemmeberettigede

12. Valg af 2 revisorer

Elias Madsen og Andreas Vestergaard er på valg
Genvalgt

13. Valg af 2 revisorsuppleanter

Anna-Lise Lisbjerg og Carsten Jensen er på valg
Genvalgt

Kandidat nummer 2 til regionsrådet
Forslag Lillian Højbjerg og Mustafa Shareef
Bestyrelsen indstiller Lillian Højbjerg
47 stemmeberettigede
Lillian Højbjerg 29
Mustafa Shareef 16
2 blanke

15. Valg af delegerede

a) Kongres
b) Regionsrepræsentantskabet

Bestyrelsen bemyndiges til at vælge delegerede til kongres og regionsrepræsentantskabet

16. Politisk oplæg ved borgmester H. C. Østerby

Fødselstallet er steget meget.

Der er en del unge, der studerer på VIA

Der skal bygges ungdomsboliger

Der er solgt mange byggegrunde

Vi ligger på andenpladsen målt på indbyggere, hvad angår anlægsinvesteringer

Vi er en velfungerende kommune, hvor der sker noget hele vejen rundt

Vi er nødt til at have flere butikskvadratmeter i Holstebro. Der er flere, der har meldt ind på butikker.

Nogle pensionskasser overvejer at investere i Holstebro

Der skal være et marked på 10% for bioethanol

Det har været nødvendigt at ændre skolestrukturen

Der investeres i ny IT på skolerne

Vigtigt at vi har velfungerende dagtilbud. Der skal være balance i tilbuddene

Flere personer med demens på plejecentrene

Psykiatriområdet er meget stort

Fokus på medarbejdernes trivsel

Vi skal bevare vores kulturprofil

Aktivt medborgerskab bliver mere og mere vigtig

Der er kommunalvalg i år og nu bliver vi målt på det, vi har lavet. Det er hele tiden været et enigt byråd. Det har været et velfungerende byråd.

Ved dette kommunalvalg har vi et godt kandidathold

Ib Stougaard: Det er vigtigt at vi får taget en god beslutning i god tid før valget vedr. cenret.

Carsten Jensen: Centret bør ikke ligge for langt væk fra gågaden.

Anders Bech: Der mangler noget om turismen

H: C. Beslutning vedr. center bliver taget inden for kort tid og kommer selvfølgelig til at ligge i forbindelse med gågaden. Turismedelen fylder mere og mere og særligt laksefiskeriet. Vi er med i Enjoy Limfjorden
Inge Marie: Cykelsti fra Søndervig til Thyborøn

H.C.: 1. Prioritet er cykelstier for skolebørn

Helmer Svendsen: Skal vi gøre mere for Handbjerg Havn

H.C.: Vi gør meget for Handbjerg Havn

17. Beretning fra

a) DSU
Beretning ved Nanna Plougman
DSU har været på kursus. DSU har haft taler 1. maj i alle afdelingsbyerne.
Har været ude på uddannelsesinstitutionerne
Har været i USA for at føre valgkamp for Hillary Clinton
Har været med til at afvikle skolevalg
Nødvendig med interne samarbejde


b) Byråd
Beretning ved Nils-Ulrik Nielsen
Der skal udarbejdes valgprogram
Vi har haft et anlægsprogram, der har kørt lige til grænsen
Der arbejdes hele tiden på at forbedre økonomien
Skolestrukturen har været drøftet. Besparelserne på området skal blive inden
for området
Alle partier har fået en formandspost og en plads i økonomiudvalget
Der er sat større midler af til udvikling af oplandet
Erhvervsgrunde skal byggemodnes i forbindelse med færdiggørelse af motor-
vejen.
Ib Stougaard: Er ikke sikker på bioethanol mere
Nils-Ulrik Nielsen: Der er ingen der kan sige, om rammevilkårene kommer på
plads
Carsten Jensen: Er EU stadig med.
Der er givet et tilskud til driften på 293 mio. over fem år

c) Region
Beretning ved Morten Flæng
Bent Hansen træder tilbage og der er fundet en ny kandidat, som er Anders
Künau
Anders Künau overtog ordet.
Carsten Jensen: Sygehusene er skævt fordelt
Anders Künau: Håber at den vestlige del kan tiltrække læger
Jens Mouritzen: Hvordan vil man tiltrække læger i yderområderne
Anders Künau:Det er besluttet, at der ikke ansættes flere læger på
hospitalerne, som ligger mod øst

d) Folketing
Beretning ved Annette Lind
Kampagne: Den bedste opfindelse i Danmark, er Danmark
Ønsker et løft på 0,6% i den offentlige sektor
Vi mangler de sidste 7 km på vores motorvej. De bør laves af hensyn
til sikkerheden
Der er mangel på praktiserende læger. Det er aftalt at lægerne i land-
distrikterne får lidt mere end lægerne i byerne.
Vi samarbejder med de partier, vi får mere af vores politik igennem med.
Uddannelsesloftet er indgået for at finansiere udgifterne til de personer, som
ellers ville falde ud af dagpengesystemet
Morten Nielsen: Ønske om at tage danskheden med til toppen i partiet.
Annette Lind vil tage den med tilbage til Mette Frederiksen

18. Eventuelt

Mailadresser bør ændres, hvis de ikke er korrekte
Ib Stougaard: Punkt 15. Bør drøftes under vedtægtsændring
Anna-Lise Lisbjerg. Valg til ældrerådet_____sign. Klaus Flæng____
Dirigent

 

__sign. Dorthe Pia Hansen__
DirigentBeretning generalforsamling

Socialdemokratiet den 6.3.2017 kl. 19.00 på HK

2016 VAR ÅRET hvor vi som parti kunne fejre 125 års jubilæum for Socialdemokratiet i Holstebro, og 100 år for kredsen.

Det blev fejret med en god dag ude på VIA, - hvor Søren Agger og Jens Otto Nystrup havde lavet et rigtig godt program både formiddag og eftermiddag. Det skal de have endnu et stort tak for.

En rigtig god dag, hvor formiddagen, som var mest for børn, var lidt tyndt besat, mens vi om eftermiddagen havde samlet en rigtig god flok af tidligere og nuværende medlemmer, med musik og sang, gode taler og indlæg, og hvor mange gamle minder lige blev vendt og drejet. Hygge og kammeratlig samvær når det er bedst.

Man kan ikke undgå både at være ydmyg og stolt over at være en del af det her parti. Fantastisk at tænke på alle de gode mennesker, der år efter år kar kæmpet for noget, de tror på. Nemlig et bedre samfund med mindre uligheder, flere muligheder for alle uanset hvor man er på den sociale rangstige. Vi har ikke nedkæmpet den negative sociale arv, men vi er kommet langt.

Det må jo aldrig blive barndomshjemmets postnummer eller vores families uddannelsesbaggrund, der må få lov at bestemme, hvordan livet kommer til at se ud.

En god Socialdemokratisk dyd er at tage sig af de sociale problemer, hvor de er størst. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi som parti har stor fokus, ikke mindst på de dele af landet, som er ved at blive kørt over af de seneste års centraliseringer.

IGENNEM DE SIDSTE MANGE ÅR er der flere medlemmer, der har meldt sig ud af partiet end der har meldt sig ind. Det gælder også her i vores partiforening. Det er jo en giftig spiral.

Jo svagere Socialdemokratiet bliver, jo mindre magt har vi til at forandre og jo mere magtesløse bliver de mennesker, som har allermest brug for os.

Og derfor kan man kun rose partikontorets store arbejde på tiltag for at vende den løbende medlemsudvikling. Bl.a. med intromedlemsskab som betød, man kunne være gratis medlem hele 2016 og på den måde give en lettere indgang ind i partiet. Det er ikke helt så forpligtende.

Ikke som en erstatning, men som supplement til det normale medlemsskab. Heldigvis nød vi godt af det her i Holstebro. Vi fik rigtig mange. Omkring 60 tror jeg det var. Rigtig flot og godt. Vi fik også en del på Ulfborg Markedet og Vinderup Messen.

Jeg tror, det er helt afgørende, at vi bliver mere opsøgende. At vi får en snak med så mange mennesker som muligt, så mange forskellige steder og i så mange sammenhænge som muligt.

Vi skal som medlemmer tage fat i folk. Fortælle den gode historie om vores parti og sammenhold. Bruge de forandringer og forbedringer vi skaber til at invitere endnu flere med i fællesskabet.

Vi skal synes godt om og dele når Socialdemokratiet i Holstebro lægger noget på Facebook, når borgmesteren gør det, når de lokale politikere gør det og når Annette Lind gør det. Facebook f.eks. er jo så fifi indrettet - jo flere likes, - jo mere synlig.

Facebook m.v er vigtig, men det er jo ikke helt nok. 80/90% er jo rugbrødsarbejde og den fysiske tilstedeværelse. Det er jo ikke helt forkert, når man siger, at det du har sået i 3 år, skal du høste på 3 uger.

En god ven sagde engang til mig: Du skal ikke mene noget, du skal gøre noget. Jeg tror nu man skal begge dele. Bestyrelsen sætter sig gerne i spidsen for det, men det er jo ikke bare en bestyrelses opgave, det er en opgave for os alle sammen. Vi er alle ambassadører for vort parti.

JEG SYNES DER hele vejen rundt i partiet er en god form for harmoni. Det gælder i folketinget, i byrådet og regionsrådet, gode meningsmålinger. Og selvom Socialdemokratiet er et parti med mange meninger og holdninger, så synes jeg, vi tænker og handler på hele løsninger for Danmark hele vejen rundt.

Et parti som ikke er til blokpolitik og som godt tør at få beskidte hænder, når der skal indgås kompromiser og skabes resultater som Mette Frederiksen siger.

Selvfølgelig er der ting, som man godt kunne ønske sig var anderledes og som formand har jeg jo det privilegium, at kunne komme med en ønskeseddel og på det groveste udnytte generalforsamlingen til at føre det frem. Jeg er dog så fair, at jeg gør det inden jeg er blevet genvalgt.

  • mindre symbolpolitik inden for flygtninge området. F.eks. omkring bederum,
  • uddannelsesloftet er ikke socialdemokratisk politik. Det er kontanthjælpsloftet heller ikke
  • 2% produktivitetskravet i sundhedsvæsnet skal væk som i kommunerne. Det gør mere og mere ondt flere steder og det kan ikke fortsætte på denne måde.
  • psykiatrien skal ikke finansieres af satspulje penge, men skal på finansloven så det sidestilles med det somatiske område.
  • Folk i den erhvervsaktive del har 5/7 mio. sygedage om året på bevægeapparatet og psykiske lidelse som f.eks. angst, stress, depression. Lad og gøre noget ved det. Lad os gøre noget ved arbejdsmiljøet og nedslidningen. Det er der mere sund fornuft i end at hæve pensionsalderen.

Det er helt afgørende for Socialdemokratiet, at vores velfærdsinstitutioner fungerer. Når de grundlæggende velfærdsinstitutioner, folkeskoler, sundhedsvæsnet og ældreplejen ikke fungerer, så er det altid Socialdemokratiet, der får skylden.

Der er kræfter nok, der forsøger at skabe spild i vore rækker. Som kredsformand får jeg mange henvendelser med spørgeskemaer, som langt hen af vejen ikke er så meget interesseret i hvad jeg mener eller hvad jeg gør, med mindre det er kritik af partiets eller borgmesterens ledelse og linje. Det har jeg ikke så meget behov for.

VI HAVDE ET RIGTIG flot valg i 2013. Vores mål er selvfølgeligt at gøre det lige så godt den 21. november. Både til kommunal- og regionsvalget.

Det bliver en hård kamp. Vi ved godt, det ikke er noget, der kommer af sig selv. 
Vi får brug for alles hjælp og uanset om I har 2 minutter eller 2 timer, kan I gøre en forskel. Hver en ting hjælper og er med til at løfte partiet, så vi kan fastholde borgmesterposten både i Holstebro og i regionen.

Vores mål er mindst 25 kandidater. Med de nuværende byrådsmedlemmer og en masse spændende nye, er jeg sikker på, vi når målet. Et lille hjerte suk kunne være, at vi godt kunne bruge nogle flere kvinder og en DSU’er.

Den 8. maj er der præsentationsmøde på 3F kl. 19.00 og efterfølgende en urafstemning bland medlemmerne hvordan kandidaterne bliver placeret på listen.

I valgkampen skal vi ud og fortælle den gode historie om HC’s sats på det brede og samarbejdende byråd. Vi skal opleves, som partiet der gerne vil involvere. Et parti der lytter og er en forandrende kraft i udviklingen af kommunen og en vækstmotor i Vestjylland.

Resultaterne taler for sig selv. Holstebro står stærkere i dag end for 3 år siden. Ikke alt er lykkedes nej, men jeg nægter at tale Holstebro ned i et hul, for det er jo ikke en fiasko hvis alt ikke lykkes. Det ville være en fiasko, hvis vi ikke forsøger.

Og lur mig, om ikke den kommende tid vil få de blade der hænger lidt med hovedet, men som jo ikke er faldet af, vil rejse sig med forårets gennembrud.

Der vil komme mange hårde angreb fra politiske modstandere. Hykleriet og dobbeltmoralen vil næsten ingen ende tage. Man vil lede efter håret i suppen.

Mit beskedne råd til jer kandidater som skal i valgkamp er, at I kan være stolte af jeres kommune. Det behøver I ikke lægge skjul på. Konkret med jeres politiske budskaber: Vær rummelig, vær positiv. Livet er for kort til mudderkastning. Hold hovedet koldt.

Vi er godt forberedt og ved fælles hjælp og med HC som kaptajn, så kan vi gøre det. Vores vilje til at vinde er større en frygten for at tabe.

Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde. Tak til byrådsgruppen, Annette Lind og DSU. Tak til alle jer, der er kommet her i aften og sidst men ikke mindst til de mange medlemmer vi har i partiet. Foråret er lige om hjørnet.

Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet