Natur og Miljø, Teknik og Energipolitik

I denne artikle kan du læse om:

Miljøplanen

Økologi

Økologi er en væsentlig forudsætning for fremtidig økonomi, og det er vigtigt at vi får mest ud af de penge, der bliver investeret. Langsigtede interesser i miljøet er vigtigere end kortsigtede økonomiske interesser. Vi vil derfor arbejde for at der etableres en 2. generations bioethanolproduktion i Måbjerg.

En beskæftigelses- og velfærdsskabende økonomisk udvikling kan udmærket forenes med økologisk tænkning og opgør med overforbrug.

Rent vand

Vi skal fortsat sikre, at vi har rent vand. Derfor skal brugen af sprøjtemidler minimeres.

Kampagner

En politisk forudsætning for positive bæredygtige ændringer på miljøområdet er viden og forståelse. Derfor skal oplysning og aktiv formidling prioriteres højt. Begyndende gennem målrettede kampagner rettet mod børn, unge, skoler og institutioner.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at miljøindsatsen sker i samarbejde med borgerne, erhvervslivet, nabokommunerne og regionen. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.

Via forskellige tiltag vil vi hæve ambitionsniveauet ang. landsbyernes fremtid fra afvikling til udvikling. Målsætningen skal være, at Holstebro Kommune inden år 2020 er sat på landkortet som den førende landdistrikts-kommune med udelukkende CO2-neutrale landsbyer.

Kommunalt samarbejde og internationalt udsyn

Det er vigtigt at vi i Holstebro Kommune fortsat udbygger samarbejdet med andre kommuner, især i vores landsdel.
Vi har et nødvendigt og forpligtende samarbejde med især Lemvig og Struer, og vi skal som kommuner i fællesskab løfte aktiviteter og opgaver til Midt- og Vestjylland. Her er det afgørende at Holstebro by er lokomotivet.
Herudover skal vi fortsætte det internationale udsyn, med opfølgning på de projekter som blev udviklet i samarbejde med Region Midtjyllands kontor i Bruxelles. Netop herigennem opnås mulighed for at få del i de midler som ligger i diverse puljer under EU.

Byudviklingen

Socialdemokraterne vil, at boligpolitikken også i de kommende år, skal være præget af langsigtede løsninger.

Vi vil igangsætte spændende, varierede boligområder.

Holstebro Kommune skal fortsat være toneangivende, som en udviklingsvenlig grøn kommune.

Socialdemokraterne vil arbejde for at bymiljøerne til stadighed holdes i god stand og ligeledes udvikles, bl.a. ved nye belægninger.

Vi vil ligeledes have øje for, at bevare gamle bygninger.

Holstebro Kommune skal markere sig ved indfaldsvejene og i rundkørsler.

 

Landdistriktudviklingen

Socialdemokraterne vil bakke op omkring landdistrikternes udvikling via etablering af en kommunal landdistriktskoordinator som borgerforeningernes kontaktperson. Funktionen tilknyttes borgmesterkontoret og skal sikre effektiv og tvær-sektoriel behandling af foreningernes ideer og problemer, så de forskellige bestyrelser dermed opnår en to-vejs smidig og levende dialog med forvaltningen. Da denne funktion samtidigt vil aflaste andre funktioner forventes den at blive udgiftsneutral for kommunen, og de tildelte ressourcer skal i øvrigt reguleres i forhold til udviklingen af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram (LAG)

Boligforhold

Boliger til alle

Socialdemokraterne vil at alle, uanset indkomstforhold, skal have mulighed for gode og sunde boligforhold i spændende omgivelser.

Boligpolitikken skal øge muligheden for en bedre integration af borgere med anden etnisk baggrund.

Grønne områder

Socialdemokraterne vil bevare grønne og rekreative områder som f.eks. Friluftsbadene og områderne ved Vegen Å/Storå, Stubbergårdområdet samt klit og strandområderne ved hav og fjord.

Vi vil gerne arbejde for at uudnyttede områder udnyttes til nyttehaver. Socialdemokraterne vil arbejde for, at Holstebro Kommune vinder status som en af Danmarks grønneste kommuner. Det skal sikres, at friluftsarealer omskabes til aktive og let tilgængelige attraktive grønne områder som fx Søparkprojektet ved Vandkraftsøen.

Lokalsamfundene

For at sikre lokalsamfund skal der være grunde til rådighed, også i lokalsamfundene er det vigtigt, at man har en balanceret udvikling af ejer- og lejeboliger, samt ungdomsboliger.

Det er vores mål at de forskellige initiativer fra ministeriet for by, bolig og land følges op af proaktive initiativer fra kommunens side

Vandløb og natur

Storå

Storå indtager en ganske særlig position i kommunen.

Derfor:

 • Åen skal føres mere naturligt gennem kommunen, så by, å, å-bred, stier og rekreative områder hænger naturligt sammen.
 • Åen skal være et spændende område i bybilledet, med mulighed for kajgade- anlæg, cafeer, soppesteder gode opholdsarealer osv.
 • Der skal nedsættes en borger/kommunal arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til fornyelser i forbindelse med å-løbet i midtbyen

De øvrige vandløb

Socialdemokraterne vil sikre, at kommunens vandløb og søer som en selvfølgelighed lever op til målsætningen i regionsplan for vandløb.

Værdifulde vandløb (gydevand, lakse- og ørredvandløb) skal fortsat forbedres. Hvor der er mulighed for det, bør forbedringer indføres ved vandløbsrestaureringer og etablering af gydepladser.

Vandløb der er betydningsfulde for dyre- og planteliv, skal sikres og forbedres. Det forudsætter, at vandkvaliteten og vandføringen bliver påvirket mindst muligt, samt at vandrefiskene har frie passagemuligheder fra Nissum Fjord til gydepladserne og tilbage til havet.

Naturvejledning

Der skal fortsat tilbydes cykel- og naturture for kommunens borgere, så alle har mulighed for, at få kendskab til vore naturværdier og naturværdierne synliggøres.

Den i Byrådet besluttede Naturpolitik skal til stadighed følges og justeres

Socialdemokraterne vil arbejde for at der udarbejdes en målsætning for naturområderne omkring vore ådale og søer.

Affaldsområdet

Affald skal begrænses mest muligt, men det affald der er, skal ses som en ressource og skal udnyttes bedst muligt energimæssigt

Vi vil til stadighed afsøge mulighed for samarbejde med andre kommuner, for at være bedst og billigst.

 

Trafikforhold

Sikkerheden

Socialdemokraterne vil arbejde for at udforme trafikanlæg og parkeringspladser, der passer ind i en bymæssig helhed, bygge parkeringshuse og underjordiske parkeringspladser, samt uforme trafikarealer der støtter arkitektoniske helheder og tage hensyn til gående og cyklende.

 

Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at cykler og gående sikres i trafikken, og at cykel- og gangstisystemet bliver udbygget således, at fremtidige boligområder bliver integreret i det nuværende stisystem. I forbindelse med den fortsatte planlægning vil Socialdemokraterne fremover se på lokalsamfundene og tilrettelægge stisystemet ud til disse. Endvidere vil vi arbejde for, at stisystemet føres ud til rekreative områder.

Vi vil gerne sammenbinde hele kommunen med cykelstier.

Vi vil sikre skolebørnene gode muligheder for at cykle mest muligt

 

Den kollektive trafik

Som led i forureningsbekæmpelsen ønsker Socialdemokraterne at fremme den kollektive trafik.

Vi skal fortsætte med at indtænke alternative drivmidler, f.eks. biogas

Socialdemokraterne vil arbejde for:

 • at den kollektive trafik i den Holstebro Kommune til stadighed skal effektiviseres og udbygges efter borgernes behov og i takt med de økonomiske behov og muligheder.
 • at den kollektive trafik skal være handicap- og ældrevenlig indrettet.
 • at den kollektive trafik tilgodeser hele kommunen.

En kommune = en zone

Den tunge trafik

Fjerntrafikken og den tunge trafik vil blive tilgodeset med den nye motorvej nord om Holstebro. Den tunge trafik begrænses og reguleres inden for den ydre ringvej.

Socialdemokraterne vil arbejde for:

 • at der ved trafiksanering i de ældre boligområder sker en reduktion af gennemfartstrafikken af tung trafik,
 • at der til stadighed arbejdes med, at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i kommunen.
 • at der søges foretaget indgreb, der kan forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Kommunen.
 • at de forskellige trafikformer, holdes adskilt.
 • at der etableres støj- og trafikvolde ved private og kommunale udstykninger ved meget trafikerede veje.
 • at begrænse gennemfartstrafikken på de veje, der ikke er egnede til dette, bl.a., for at skabe et mere sikkert trafikmiljø.
 • at trafikken på vores veje bliver afviklet mere glidende, for at mindske forureningen.
 • at der gennemføres hastighedsbegrænsende foranstaltninger i ”byerne”.

Affaldspolitik

Vi bygger vor affaldspolitik på tre grundelementer:

 • Vi vil udnytte ressourcerne og samtidig minimere miljøbelastningen i affaldet.
 • Vi vil have mere miljø for pengene, og sikre en effektiv affaldssektor, med høj kvalitet i affaldsbehandlingen.
 • Vi vil sikre, at der skabes bedre vilkår for at udvikle og igangsætte nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til både miljømæssige og samfundsøkonomiske fremskridt i affaldsbortskaffelsen.

Lokalt vil vi arbejde for at både private borgere og erhvervsvirksomheder gennem effektiv og åben information og vejledning få oplysninger om hvordan affaldet kan bortskaffes.

Vi vil fastholde fokus på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig affaldshåndtering og sikre at der tilvejebringes

 • enkle og effektive bortskaffelsessystemer
 • gennemsigtige og omkostningsægte gebyrer
 • høj service og fleksibilitet i alle indsamlings- og behandlingssystemer
Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet