Partiprogram 2018-2021

Kommunalpolitisk arbejdsprogram

Vedtaget juni 2017

Her kan du se partiprogrammet, som den socialdemokratiske byrådsgruppe skal arbejde efter i denne byrådsperiode.

Indholdsoversigt

1. Indledning

Du sidder nu med Socialdemokraternes værdipolitiske program for arbejdet i Holstebro Kommune i perioden fra 2018 indtil 2021.

Programmet er blevet til i en arbejdsproces, hvor kommunens borgere er blevet tilbudt involvering. Både organisationer og mange af partiets medlemmer har taget udfordringen op og deltaget i processen. Programmet er en videreførelse og en opfølgning af partiets program 2010-2020.

 

Sigtet med værdiprogrammet er at synliggøre, hvad partiet vil arbejde for og hvad der er vores mål indtil l 2021.
Samtidig er der i programmet en overordnet afspejling af, hvilke skridt vi i den kommende periode mener, der skal tages, for at fortsætte og fastholde en bæredygtig udvikling af Holstebro Kommune til gavn for borgerne.

 

2. Økonomi og planlægning

2.1 Generelt

Socialdemokraterne vil arbejde for og sikre, at Holstebro Kommune fortsat vil være en kommune som alle borgere er stolte af. Det gøres blandt andet ved at fastholde den solide økonomiske og ansvarlige styring, der skal sikre at Holstebro Kommune har handlefrihed og mulighed for fortsat udvikling.

2.2 Økonomisk handlefrihed

Økonomisk handlefrihed for Holstebro Kommune vil fortsat være en mærkesag for Socialdemokraterne.
Vi betragter dette som en forudsætning for, at de mål, som vi sætter os for Holstebro Kommunes udvikling, kan gennemføres.
Socialdemokraterne arbejder for at skabe en sund økonomi og et attraktivt serviceniveau med en høj kvalitet i dialog med befolkningen og med plads til nytænkende /anderledes initiativer. Ikke alene for den enkelte borger, men også for erhvervslivet, kulturlivet, turismen, foreningslivet og andre interessenter.
Vores fælles økonomiske grundlag skal styrkes ved fortsat at have en nettotilgang af nye skatteborgere, virksomheder, uddannelsestilbud, og ikke mindst ved fortsat at have en god og tidssvarende omstillingsparathed, samt en evne til at tilpasse sig nye indtægts- og udgiftsmønstre i den kommunale økonomi.

2.3 Planlægning præget af Socialdemokraternes værdier

Med afsæt i Socialdemokraternes menneskesyn ses Holstebro Kommunes indbyggeres velfærd og virkelyst som værende kommunens væsentligste ressource og fokusområde.
Socialdemokraternes værdigrundlag baserer sig på, at der skal være tale om et gensidigt stimulerende samspil mellem borgere, erhvervsliv, institutioner, foreninger mv., forvaltning og de folkevalgte. Vi vil styrke og udbygge samarbejdet i forskellige netværk mellem borger-repræsentanter for lokale centre, foreninger og erhvervsliv.
Det enkelte menneskes mulighed for indflydelse og samspil med øvrige niveauer er hovedhjørnestenen i en ansvarlig og bæredygtig udvikling.

2.4 Borgernes indflydelse på Holstebro Kommunes udvikling

Kommune betyder for os fællesskab. Vi vil fortsat sikre en hurtig og effektiv behandling af borgerhenvendelser, og størst mulig åbenhed og gennemsigtighed, hvor den enkelte borgers rettigheder sikres. Socialdemokraterne har fokus på stor borgerinddragelse i de forskellige projekter, eksempelvis Slagterigrunden, Sundhedshuset.
Vi vil gøre brug af nye metoder s.s. at nedsætte rådgivende udvalg for de politiske udvalg, og etablere temagrupper om væsentlige emner af betydning for Holstebro kommunes udvikling, således alle kan bidrage til, at vi konstant udvikler Holstebro Kommune som en attraktiv og spændende levekommune.

2.5 Udlicitering

For Socialdemokraterne er tryghed en forudsætning for velfærden, og for os står tid, nærvær, stabilitet, social tryghed, den enkeltes værdighed og kvalitet indenfor pleje og omsorg, højt på den politiske dagsorden.
Ved udlicitering af offentlige opgaver, er det en forudsætning at de folkevalgte forsat har det fulde ansvar og kontrol.
Ved udlicitering skal der være fokus på såvel kvalitet, som pris på ydelser. Medinddragelse af de ansatte er en forudsætning.
Det er ligeledes en betingelse for udlicitering at "det rummelige arbejdsmarked" og en social klausul kommer med i udliciteringerne, for eksempel at tage elever, lærlinge og personer med skånehensyn.

2.6 Økonomiske og planlægningsmæssige indsatsområder

For at få den værdibaserede planlægning til at lykkes med udgangspunkt i en sund kommunal økonomi, økonomisk handlefrihed og handlekraft vil Socialdemokraterne fokusere specielt på følgende områder:

2.6.1 Ekstern finansiering

Socialdemokraterne vil arbejde for at der lokalt investeres i udvikling og vækst.

Vi vil søge samarbejde med fonde og virksomheder for at sikre finansiering af den lokale jobskabelse og vækst blandt virksomheder og iværksættere.

Vi vil arbejde for at der i administrationen er fokus på at lokale midler parres med ekstern finansiering i forbindelse med bl.a. udviklingsprojekter.

2.6.2 Erhvervsudvikling m.v.

Socialdemokraterne har som mål, at Holstebro Kommune bevarer og udvikler sin placering som et førende regionalt center for erhvervsvirksomheder, handel, turisme, grøn energi, og uddannelser.

Det mål kan kun være realistisk ved at søge stærk koordinering mellem lokale, regionale og nationale tiltag.

Socialdemokraterne ønsker at Holstebro kommune skal blande sig på alle niveauer i debatten på området og fremstå som proaktiv i forhold til etablering af nye industriområder, sikre gode vilkår for handel og udvikling med muligheder for, at fastholde området som et attraktivt og varieret område for turister.

Holstebro kommune skal arbejde på at fastholde sine produktionsvirksomheder bl.a. ved at arbejde for at sikre adgang til et tilpas udbud af de rette kompetencer.

Vi ønsker at etablere et brohoved for den udvikling, som kommer til at foregå, når fremtidige serviceerhverv og erhvervsmiljøer bliver videns- og forskningsbaserede. Det sker ved initiativer i forhold til at skabe uddannelses- og iværksættermiljøer bl.a. med fokus på at udnytte ny It- understøttet teknologi, f.eks. med den basis, der er skabt i NUPARK (Nordvestjysk Udviklingspark) og VIA University College Campus Holstebro.

Ligeledes vil vi fortsat yde aktiv støtte til finansiering af de allerede etablerede iværksætterordninger og den faglige sparring og rådgivning i forbindelse med nyetablerede/unge erhvervsvirksomheder i vores kommune.

For at sikre et internationalt ben i erhvervsudviklingen skal der satses på udbygning og intensivering af erhvervskontakter i Europa. Vi ønsker at de lokale virksomheder skal være topinformerede om de aktuelle og fremtidige eksportmuligheder.
Holstebro kommune er og skal være en vigtig spiller i Business Region Midt-Vest. Holstebro kommune skal fremme de erhvervsmæssige styrker bl.a. inden for fødevareproduktion og turisme.

Socialdemokraterne ser også Holstebro som en vigtig uddannelses by. Uddannelserne på VIA University College Campus området er attraktive og det skal udnyttes til at trække flere til.

Holstebro kommune skal være centrum for handel for detail- og dagligvare i Nordvestjylland. Det skal sikres ved at have et bredt og varieret udbud af forretninger. Bycentrum skal være præget af liv og aktivitet. Det sker bl.a. ved kombination af en varieret boligmasse kombineret med et attraktivt handelsmiljø.

2.6.3 Uddannelse

Den videns- og forskningsmæssige erhvervsudvikling og offentlig servicevirksomhed skal også her være fundamentet for de økonomiske indsatsområder.

Vi vil arbejde for at udbygge uddannelsestilbuddene på et højere niveau end vi kender i dag, og gerne kombineret tværfagligt som overbygning til de gode uddannelser, som vi allerede i dag kan tilbyde.

Vi vil som Socialdemokrater arbejde aktivt for at understøtte og udvikle praktikpladser i samarbejde med uddannelse institutioner, og erhvervslivet.

Vi vil styrke uddannelsesmiljøet for at tiltrække de Lange Videregående Uddannelser, Korte Videregående Uddannelser samt Ungdomsuddannelser.

Dette vil vi gøre ved at bygge ungdomsboliger, og styrke studie miljøet.
Digital informationsteknologi skal sammen med et højt fagligt niveau være et bærende element allerede fra folkeskolen.

2.6.4 Digital informationsteknologi

Digital informationsteknologi skal fortsat understøttes og fremtidssikres med et åbent, effektivt og tilgængeligt net for alle. Socialdemokraterne arbejder for, at vores erhverv får optimale udviklingsmuligheder på dette område. Socialdemokraterne vil arbejde på at tiltrække It uddannelser, og hermed skærpe kommunens digitale profil over for nye virksomheder. Vi vil desuden have fokus på at borgerne udfordres med tilbud om at blive kompetente digitale brugere.

Vores samspil og samvær med ny teknologi og ikke mindst robotter er i disse år under kraftig forandring. På flere og flere områder synes teknologien at forme og indrette menneskelig væren. Teknologi-frie være-zoner bliver færre og færre. Robotter er ikke længere en fjern fremtid, men er i fuld gang med at forandre vore omgivelser og vores arbejdsliv. Der er ingen tvivl om at robotter kommer til at ændre vores arbejdsliv fundamentalt. Vi vil arbejde for at robotudviklingen og indførelsen af robotter sker som en aflastning fremfor en belastning i borgernes liv. Vi vil sikre at en humanistisk tankegang får en fremtrædende betydning for vores robotudvikling. Vi vil søge nedsættelse af en taskforce gruppe i Holstebro Kommune, som kan kaste lys over de etiske spørgsmål og dilemmaer, der følger med robotudviklingen og dens indvirkning på f.eks. uddannelsessystem og arbejdsliv. Taskforcegruppen skal fremkomme med bud på, hvordan robotteknologiens aktuelle kvantespring de nærmest kommende år vil erstatte en lang række kendte jobfunktioner. (eksempelvis kassefunktioner i butikker, chaufførjob, sundhedsvæsnet og indenfor akademiske administrative funktioner m.v.) og således kan indvirke på selve kommunens drift, opgaveløsningsområder og indtægtsgrundlag de nærmest kommende år og årtier.

2.6.5 Miljø- og Sundhedsbevidst kommune

Socialdemokraternes mål på miljøområdet er, at Holstebro Kommune skal markere sig som en synlig grøn, miljø- og sundhedsbevidst kommune.

Målsætningen er at blive så energivenlig, at kommunen kan undgå brug af fossile brændstoffer i fremtiden. Derfor vil vi forsat arbejde for etablering af vindmølleparker og større solcelleanlæg, samt udnytte og beskytte vand hvor det er muligt.
Vi ønsker, at udbygge de miljøbeskyttende foranstaltninger overalt ì kommunen og vil selvstændige initiativer udover de centralt fastsatte minimums standarder samt understøtte de fremtidige muligheder for alternative energikilder.

2.6.6 Bykvalitet

Nøgleområdet for Socialdemokraternes syn på bykvalitet er en god udnyttelse af de forskellige byrum, med en kombination af bebyggelse og åbne pladser. Facadebilledet til byernes gader skal danne en helhed, som ind imellem bliver brudt af spændende rum, hvor natur, kultur og arkitektur spiller sammen.

Et andet nøgleområde for bykvalitet er udnyttelse af de naturgivne forudsætninger og særlige kendetegn som vores byer har. Vores åer, der er det mest betydningsfulde naturelementer i byer og i landskabet, skal i højere grad fremhæves og gøres tilgængelige. Særligt i bymidter skal åer markeres som knudepunkter med opholdsmuligheder og rekreative faciliteter. Fremtidige byplaner skal åbne mulighed for byfornyelse, hvor naturværdierne kan inddrages.

Derfor vil vi arbejde på at omskabe den tætte by med natur uden om, til at være den åbne by med natur inde i.
I landsbyerne vil vi arbejde for byfornyelser, der kombinerer evt. nødvendige nedrivninger med progressive tiltag.

2.6.7 Infrastruktur

Den fremtidige udvikling af vores erhvervsliv vil stille stadig større krav til infrastrukturen - især i centerbyerne, Ulfborg og Vinderup, og Holstebro.

Vi skal have rum for erhvervsudvikling med plads til forskellige typer erhverv. Vi skal skabe mulighed for at forny og udvikle nye bolig- og erhvervsområder. Alle disse områder skal bindes sammen trafikalt.

Vi vil som Socialdemokrater arbejde for at borgerne kan færdes trygt og sikkert i by og land.

Fremtidige trafikplanlægninger skal medvirke til at holde mest mulig trafik væk fra bykernerne. Vi vil sikre stille boligområder nær bymidterne. Parkerings faciliteter til biler og cykler skal være placeret og udformet, så biltrafik i bycentre mindskes.

Socialdemokraterne vil forsat arbejde målrettet på, at lokalplanerne sikrer mulighed for en fremtidsrettet erhvervsudvikling i områderne ved motorvejen.

2.6.8 Holstebro Kommune som arbejdsplads

Socialdemokraterne lægger vægt på at følgende elementer skal indgå i den overordnede personalepolitik:
Medarbejdernes mulighed for at deltage i landsdækkende, regionale og andre udvalg af interesse for Holstebro Kommunes udvikling.
Personalepolitikken skal være et værktøj, der understøtter og bidrager til opfyldelse af kommunens mål og politikområder, samtidig med at den enkelte medarbejder tilføres størst mulig kompetence og medansvar. Vi skal således sikre et inspirerende og godt arbejdsmiljø i hele kommunen.

Derfor vil vi, at den kommunale direktions ledelse skal have fokus på:

Rammestyring, værdibaseret ledelse, målstyring, selvstyrende grupper, ansvar for eget arbejdsområde, kompetenceudvikling, åbenhed og information, ligeværdig behandling uanset position og baggrund/etnisk baggrund, seniorpolitik, skåne- og fleksjob.

Vi ønsker maksimal inddragelse af medarbejdere, hvis udlicitering skal være et alternativ. Dette for at sikre et godt arbejdsmiljø samt at vigtig viden synliggøres.

Vi vil arbejde for, at Holstebro Kommune fortsat skal være en foregangsvirksomhed som arbejdsplads.

Socialdemokraterne ønsker at kommunen fortsat skal drives som en moderne og rationel virksomhed med en dynamisk ledelsesform og med en aktiv, fremadrettet dynamisk politik om uddannelse, efter-/videreuddannelse. Vi ønsker leder og mellemleder med et positivt menneskesyn. Leder og mellemleder der kan motivere. Skabe glæde og trivsel og som tør at gå forrest.
Kommunen kan dermed fungere som et positivt eksempel, inspiration og aktiv sparringspartner, i en gensidig inspirerende dialog med kommunens erhvervs- og handelsliv.
Derfor ønsker vi fortsat at være garant for et sundt og godt arbejdsmiljø både psykisk og fysisk for alle kommunens medarbejdere og vil derfor til stadighed sikre dette ved at skabe arbejdsglæde ved gensidig respekt og anerkendelse.

For socialdemokraterne er arbejdet i MED- udvalgene en vigtig del af en demokratisk arbejdsplads, hvor medarbejderne får ejerskab via medbestemmelse og medindflydelse på beslutninger af personalemæssige karakter. MED-udvalgene skal altid høres inden en beslutning tages.

2.6.9 Holstebro Kommunes frivilligpolitik

Socialdemokraterne ønsker at fremme det frivillige samfundssind for herigennem at styrke fællesskabet og ejerskabet til vores fælles værdier og normer.

Formålet med kommunens og de frivilliges samarbejde bør være at udføre den bedst mulige indsats inden for de frivillige foreningers mange områder. Samarbejdet bør ske gennem dialog og udveksling af erfaringer og informationer.
Der skal forsat være årlige fællesarrangementer så som en ”frivilligdag”.

Kommunen og de frivillige bør hele tiden være opmærksomme på hinandens styrker, muligheder og ansvar. Vi ønsker at kommunen og de frivillige forsat udvikler tilbud i fællesskab. Derudover skal der være fokus på at tiltrække nye frivillige. Uden den frivillige indsats, ville det ikke være muligt at opretholde den velfærd, vi har i dag - og den, vi i fremtiden ønsker os.

Vi ønsker at understøtte de frivillige med uddannelse og anerkendelse gennem udlån af kommunens bygninger og anlæg.

3. Børn- og ungepolitik

3.1 Indledning

Holstebro kommune skal være et sted, hvor børn og unge kan vokse op i tryghed og trivsel. Derfor prioriterer socialdemokraterne området højt. En investering i børn og unge i Holstebro Kommune, er en investering i fremtiden. Derfor ønsker vi fokus på at kvalitetsudvikling, tillid, sundhed, tryghed og trivsel præger området. Vi ønsker at Holstebro Kommune fortsat skal være visionær og progressiv på børn- og unge området.

Ikke alle børn og unge vokser op med de samme forudsætninger for at have et børneliv i tryghed og trivsel. Vi vil i socialdemokratiet arbejde for at alle kommunens børn og unge skal have lige muligheder for at opnå dette.
Der er gennemført store organisationsændringer på Børn- og Ungeområdet de seneste år. Det er socialdemokraternes holdning, at der i de kommende år skal være fokus på dagligdagen, og på at forældre, medarbejdere og ledere får plads til at samarbejde om at få det optimale ud af de eksisterende rammer.

Holstebro Kommune er stor og mangfoldig, det vil vi i Socialdemokratiet arbejde for at den bliver ved med at være, det er vores politik at styrke de kommunale tilbud og at være tilstede overalt i kommunen.

3.2.1 I Socialdemokratiet vil vi arbejde for forebyggelse

Socialdemokraterne vil investere i et godt børneliv. Holstebro Kommune har i en årrække fokuseret på den tidlige indsats. Det skal vi fortsætte med og det skal vi udbygge, erfaringen viser at tidlig indsats virker. Socialdemokraterne ønsker at understøtte, prioritere og udvikle de evidensbaserede programmer, så som Familie med hjerte, DUÅ og PALS, der benyttes i kommunen.

Samtidig ønsker vi et øget fokus på hjælp og rådgivning til børn og unge og familier med problemer. Når der foretages anbringelser, eller andre foranstaltninger, skal disse altid foretages under størst mulige hensyntagen til barnets trivsel og udvikling. Der må aldrig kunne stilles spørgsmålstegn ved den faglige begrundelse for pædagogiske tiltag.

3.2.2 I Socialdemokratiet vil vi arbejde for Dagtilbud af høj kvalitet

Socialdemokraterne ønsker at dagtilbud tager udgangspunkt i børnenes behov for læring, tryghed og trivsel. Vi ønsker at understøtte børnenes muligheder for at lege og udvikle sig. Holstebros Kommunes institutioner skal have en lokal forankring. Dette opnås bedst gennem et tillidsfuldt lokalt samarbejde mellem forældre og medarbejdere.
Socialdemokraterne ønsker de bedst tænkelige fysiske rammer for børnene i Holstebro Kommune. Der skal være ressourcer nok i dagtilbuddene til løbende udvikling og vedligeholdelse af de fysiske rammer, og ansvaret for kommunens bygninger skal ligge hos dem, der har den rette faglighed til at føre tilsyn med bygningerne, og som bedst kan prioritere de ressourcer der er sat af til området.

Socialdemokratiet vil i den kommende valgperiode arbejde for at dagplejen får bedre mulighed for at afholde legestuer og lignende i tidssvarende fysiske rammer.

Socialdemokraterne ønsker en fleksibel pasningsgaranti i Holstebro Kommune, der så vidt muligt imødekommer børn og forældres behov, og som bygger på sund fornuft.

3.3. Folkeskolen

Holstebro Kommunes folkeskole skal være en skole, der kan rumme alle børnene i kommunen. Alle børn og unge skal have lige mulighed for at udfolde sig i forhold til deres personlige potentiale og opnå den bedst mulige læring, som en del af et demokratisk fællesskab. Vi vil i socialdemokratiet arbejde for at Holstebro Kommune skal score højt, målt på børnenes tryghed, trivsel og faglighed.

Folkeskolen er en arbejdsplads for børnene, såvel som for personalet. De fysiske rammer, indeklimaet og udenoms arealerne er vigtige for børnenes muligheder for at opnå tryghed og trivsel i skoledagen. Socialdemokraterne ønsker løbende at vedligeholde, optimere og forbedre disse.

Socialdemokraterne i Holstebro Kommune vil arbejde for IT med omtanke. Vi vil at Holstebro Kommune med udgangspunkt i den store satsning på IT i folkeskolen har fokus på den digitale dannelse og på børnenes muligheder for at udvikle kreativitet og innovation – og vi vil arbejde for at alt pædagogisk personale er kompetenceudviklet til udnytte investeringen i IT. IT med omtanke betyder også at der skal være fokus på sundhed, både på at børnene får rørt sig – men også på at mulighederne for at integrere it med fysisk aktivitet udnyttes.

Folkeskolereformen har virket i nogle år, og vi vil i socialdemokratiet arbejde for, at vi nu skal lære af, hvad den har betydet for skolerne, de ansatte og eleverne. Kommunens folkeskoler er forskellige, derfor er det for socialdemokraterne vigtigt, at understøtte både lokale og generelle tiltag i forhold til eksempelvis ”den åbne skole”, valgfag og understøttende undervisning. Samtidig er det vigtigt at de enkelte skoler får mulighed for at vidensdele omkring forskellige tiltag.

3.3.1 Specialområdet

Vi vil i socialdemokratiet arbejde for at inklusion opleves som et pædagogisk redskab, der understøtter mangfoldigheden, alle har ret til at være en del af fællesskabet og inklusion må aldrig være en spareøvelse.

Børn og unge med specielle behov skal have de samme muligheder som alle andre børn og unge i Holstebro Kommune, uafhængigt af fysiske, psykiske og sociale begrænsninger.

Alle børn og unge skal have et trygt, værdigt og godt børneliv. Derfor skal specialområdet skal knyttes tæt sammen med de øvrige områder. Dette for at understøtte mangfoldigheden, til glæde for alle kommunens børn og unge. Konkret vil vi i den kommende valgperiode arbejde for at knytte sundhedsplejen tættere sammen med dagpleje og vuggestuer, udvide ordninger som dagtilbuds- og skolesocialrådgivere samt sætte fokus på effekten af masterplanens tiltag om ekstra midler til sprog til institutionerne i trekanten.

Vi vil arbejde for at de tildelingsmodeller der benyttes til at fordele ressourcer i Børn og Unge, skal tage højde for at der tilføres ekstra ressourcer der hvor opgaverne er størst.

3.4 Ungepolitikken

De unge skal være med til at sætte dagsordenen, når fremtiden er til diskussion. Det er nutidens unge, der fremover skal bo, leve og arbejde i Holstebro Kommune, og det er dem der skal engagere sig i det lokale demokrati fremover.
Socialdemokraterne ønsker at Holstebro Kommunes unge skal have mulighed for at udfolde sig i kreative og innovative miljøer. Derfor vil vi arbejde for i samarbejde med ungdommen at skabe faciliteter, der understøtter ungdomslivet i hele kommunen.

Ikke alle unge passer ind i den etablerede foreningsstruktur. Det er et socialdemokratisk ønske at understøtte disse foreningsløse unges muligheder for at skabe og deltage i aktiviteter.

Ungdomsskolen er ungeentreprenør i Holstebro Kommune. Ungdomsskolen skal derfor have de nødvendige ressourcer til at være en dynamisk og innovativ organisation, der skal tilbyde undervisning og fritidsaktiviteter i hele kommunen.
Ungdomsskolen skal gennem partnerskaber med f. eks. folkeskoler medvirke til at skolereformens nye muligheder føres ud i livet f. eks. i form af valgfagssamarbejde, understøttende undervisning og åben skole.

Ungdomsskolen skal medvirke til at skabe rummelige ungdomsmiljøer, ikke kun for 14-18 årige, men med mulighed for at udnytte ungdomsskolelovens mulighed for at kunne inddrage både yngre og ældre unge i ungdomsskolens mangeartede tilbud.

Ungdomsskolen bør samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere, foreninger, institutioner m.fl. om at skabe spændende og nye tilbud på ungeområdet f. eks. intensive læringsforløb m.m.

Skolereformen lægger op til et nært samarbejde/partnerskab mellem folkeskolen og ungdomsskolen om bl.a. valgfag. Socialdemokraterne vil arbejde for at folkeskolerne og ungdomsskolen kan samarbejde om at sikre eleverne gode og innovative valgfag, og vi vil arbejde for at rammerne for samarbejdet bliver så fleksible som overhovedet muligt.

Socialdemokratiet vil arbejde for fortsat at udbygge Holstebro som studieby ved at indgå i dialog med erhvervslivet om at skabe nye fremtidsrettede ungdomsuddannelser og ved at arbejde for at udvikle studiemiljøet på UCH og på VIA. Vi skal have flere uddannelser og vi skal have et attraktivt studiemiljø som får lokale unge til at blive her i byen for at uddanne sig og som kan tiltrække unge udefra.

3.5 Medarbejderne

Skal Holstebro Kommune fortsat være en visionær og progressiv kommune på børn og ungeområdet, kræver det fokus på medarbejdernes faglighed, tryghed og trivsel.

Derfor vil socialdemokratiet arbejde for øget kompetenceudvikling af alle medarbejdere, og for at der gives plads til at medarbejdere og ledere igennem tillidsfuld dialog lokalt har frihed til at samarbejde om at skabe optimale og fleksible rammer for at udføre deres arbejde.

Der skal være gensidig tillid mellem Holstebro kommune som organisation og kommunens medarbejdere, og socialdemokraterne vil arbejde for størst mulige grad af dialog mellem parterne igennem MED-systemet og ved samarbejde og dialog imellem kommunen og de faglige organisationer.

3.6 Forældredemokrati

Socialdemokraterne ønsker at styrke forældrebestyrelserne i hele børn- og ungeområdet, for at opnå den højest mulige grad af medindflydelse og medborgerskab. Dette skal opnås blandt andet gennem målrettet uddannelse af valgte forældrerepræsentanter.

Forældrene kender deres egen børn bedst. Dialogen, samarbejdet og dermed tilliden mellem bestyrelser og Holstebro Kommune skal prioriteres højt, så forældrene oplever den mindst mulige afstand til det politiske niveau.

4. Social- og Sundhedspolitik

4.1 Generelt

Socialdemokraterne vil prioritere indsatsen til gavn for de svageste i samfundet højt - en kommunes velfærdspolitik skal altid bedømmes på, hvordan de mest sårbare og udsatte mennesker behandles.

Socialdemokraternes socialpolitik bygger på den grundlæggende holdning, at alle borgere i samfundet har rettigheder og pligter. Alle har et ansvar. Et ansvar over for sig selv, for hinanden og for fællesskabet.
Det er fællesskabets opgave at bidrage til, at den enkelte gives forudsætninger og muligheder for at tage ansvar og indgå i fællesskaber.

Velfærdssamfundet er under pres, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, om vi har råd til et velfærdssamfund, hvor vi tager vare på de mest udsatte medborgere.
Selvfølgelig har vi råd til at tage vare om de svageste i samfundet. Vi har ikke råd til at lade være!
Vi skal skabe balance mellem at investere i bygninger og at skabe vilkår for mennesker!

Det er socialdemokraternes politiske ambition, at ethvert menneske skal have mulighed for at være aktør i fællesskaber med meningsgivende aktiviteter eller beskæftigelse.

Socialdemokraterne vil prioritere en forebyggende og tidlig indsats for børn, unge og ældre. En indsats, hvor der prioriteres ud fra viden om, hvad der virker.

Den sociale indsats skal tilrettelægges således at den er effektiv og udnytter de økonomiske ressourcer mest hensigtsmæssigt. Medarbejderne arbejder ud fra vidensbaserede metoder samtidigt med at borgeren inddrages og anerkendes som den, der ved bedst og kan være aktør i eget liv.

Socialdemokraterne tror på at udformningen af den konkrete social- og sundhedspolitiske indsats bliver bedst, når den sker i tæt dialog med borgerne og forskellige fora eks. handicaporganisationer, ældreråd, handicapråd, brugerbestyrelser, pårørendegrupper, udsatteråd og frivillige organisationer.

Socialdemokraterne er optaget af aktivt medborgerskab og er stolte af at bo i en kommune hvor så mange frivillige borgere yder en frivillig indsats, der kommer andre medborgere til gode. Hvad enten det eksempelvist er for ældre i vennekredse, i foreningslivet eller i vore mange kulturflagskibe.
Vi vil have fokus på at understøtte rammerne for det frivillige arbejde, så frivillige også i fremtiden synes det er umagen værd.
Socialdemokraterne har et vågent øje med at frivillige ikke forventes at skulle klare pleje eller sundhedsopgaver, som professionelle skal ansættes til at udføre - så der bliver tale om skjulte besparelser.
Det mener vi er ødelæggende både for den frivillig indsats og for den professionelle kommunal service vore medborgere skal modtage
Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til at nå de sociale- og sundhedspolitiske målsætninger og derfor skal der konstant fokuseres på både at de nødvendige kvalifikationer og kompetencer er til stede for at løse opgaven og at medarbejderne faktisk får mulighed for at udnytte disse. Der skal investeres mere i kompetenceudvikling i fremtiden, da de opgaver, der løses i kommunen bliver stadig mere komplekse bl.a. som følge af at kommunerne glidende overtager opgaver fra eksempelvist regionernes hospitaler.

4.2 Ældre

I fremtiden får vi flere ressourcestærke ældre men samtidigt også flere ældre med stort plejebehov og flere demente i takt med at levealderen stiger.

Det er vigtigt for Socialdemokraterne at vi prioriterer indsatsen til de svageste ældre og det vil kræve prioriteringer.
For velfungerende ældre er det vigtigt at sikre rammerne for et aktivt og indholdsrigt liv via forebyggende og aktiverende motions- og kulturtilbud i samarbejde med relevante organisationer og foreninger og via et transportsystem, der tilgodeser ældre og handicappede. Målene er at fastholde selvværd, samvær og samspil med andre.

Tryghed for de ældre handler blandt andet om at vide, at hjælpen er der, hvis man får brug for den. Når et ældre menneske ikke længere kan klare sig selv og får brug for hjælp, har kommunen et klart ansvar for at tilbyde de nødvendige omsorgs- og plejeydelser. Ældre med behov for hjælp skal mødes med respekt, omsorg og kvalitet.
Det er meget vigtigt for socialdemokraterne, at antallet af ældre- og plejeboliger samt akutboliger hele tiden modsvarer det aktuelle behov.
Socialdemokraterne vil i den kommende byrådsperiode have fokus på særligt de udadreagerende demente, hvor der kan være behov for et specialtilbud med medarbejdere med fagkundskab rettet mod netop denne borgergruppe.
Socialdemokraterne ser store muligheder i nye teknologiske hjælpemidler, hvis de giver mulighed for at højne borgernes livskvalitet og for at frigøre tid til pleje og omsorg. Det er vigtigt, at det sker ud fra en individuel vurdering og med borgerens accept.

Forebyggende hjemmebesøg er for os en vigtig del af det forebyggende arbejde og skal derfor prioriteres højt. Det overordnede mål er - med udgangspunkt i den enkelte ældres konkrete situation - at sikre gode livsbetingelser ved at yde råd og vejledning om kommunens tilbud. Hjemmebesøgene har et klart forebyggende sigte og medvirker også til at tilskynde de ældre til at være aktive både uden for og i eget hjem.

Med flere demente medborgere i fremtiden vil Socialdemokraterne vægte demensindsatsen højt. Vi vil arbejde for at der altid kan leveres kvalificeret hjælp og rådgivning til den enkelte demente og dennes pårørende.

4.3 Genoptræning og rehabilitering

For socialdemokraterne er det vigtigt at have fokus på at udbygge og yderligere kvalificere de kommunale tilbud indenfor genoptræning og rehabilitering.

Vi er sikre på, at en ekstra og tidlig indsats på dette område medvirker til at begrænse antallet af genindlæggelser af især ældre borgere, der udskrives fra sygehuset til genoptræning.
Socialdemokraterne tror på, at en aktiv indsats medvirker til at begrænse kommunens udgifter til aktivitetsbestemte sundhedsudgifter (kommunal betaling for sygehusindlæggelser og lægebesøg). Vi ser hellere, at der satses på en aktiv genoptræning med fokus på borgernes fysiske, psykiske og sociale færdigheder.

Socialdemokraterne støtter tænkningen om træning af livsfunktioner før ydelse og træning, der giver den ældre mulighed for at genoptræne tabte funktioner, så højest mulig grad af livskvalitet kan opnås

Socialdemokraterne har også særlig fokus på at erhvervsaktive, der skal bevare job, får mulighed for en hurtig og kvalificeret genoptræning ved operation og lign.

Der skal i fremtiden ikke kun være fokus på fysisk genoptræning men også genoptræningsplaner for borgere med mentale lidelser.

4.4 Handicappede

Socialdemokraterne vil arbejde for, at handicappede i Holstebro Kommune får de samme muligheder for at fungere som andre. Vi lægger vægt på handicappede medborgeres mulighed for inklusion i samfundslivet hvad angår bolig, uddannelse, beskæftigelse og et aktivt borgerliv. Handicappede ses også som en ressource i medborgerskab – bl.a. hvor handicappede støtter andre, der nyligt har fået et handicap eller bidrager i foreningsliv.

Vi er optaget af at de mange ressourceforløb, der sættes i værk for unge med handicap - fysiske og psykiske – skal føre til fleksjob, hvor ordinær uddannelse eller job ikke er en mulighed. Holstebro kommune bør gå foran med at skabe de nødvendige antal fleksjob.

I alle planlægningsfaser skal der medtænkes, hvorledes det er muligt at gøre kommunens gader og offentlige bygninger handicapvenlige, og kommunen skal i samarbejde med Handicaprådet og andre handicaporganisationer, erhvervslivet og handelsstandsforeningen sørge for at byen overalt bliver mere tilgængelig for handicappede medborgere

4.5 Psykiatri

Socialdemokraterne vil arbejde på at udvikle kvaliteten i tilbud for borgere med psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom.
Som på det somatiske områder nedlægges der regionale sengepladser, indlæggelser er kortere og tilsvarende ambulante forløb. Socialdemokraterne vil arbejde for en ”Fremtidens moderne psykiatri” for de nordvestjyske kommuner og regionen med udgangspunkt i Center for Psykiatri. Visionen er at etablere et fælles, fremtidsrettet psykiatritilbud af høj kvalitet, der ikke kun skal bygge bro mellem sektorerne, men etablere en decideret fælles indsats.

Det fælles psykiatritilbud skal sikre tilgængelighed i nærområdet samt fleksibilitet i behandlingen og i de socialpsykiatriske tilbud via forebyggende indsatser, ambulante tilbud og sengepladser.

Socialdemokraterne har øje for, at der er alt for mange unge, der er psykisk sårbare eller udvikler psykisk sygdom. Det påkalder sig en særlig interesse på tværs af fagområder og sektorer. Der skal arbejdes med at understøtte unges trivsel og mestringsevne, så de opnår en robusthed, der gør at de kan magte et voksenliv med uddannelse og job. Vi skal i den kommende byrådsperiode nedsætte antallet af sårbare unge, der som voksne er på offentlige forsørgelsesydelser, væsentlig.

4.6 Rusmidler og socialt udsatte medborgere

Et misbrug og et afhængighedsproblem af alkohol eller stoffer griber voldsomt ind i en persons og familiens liv.

Socialdemokraterne vægter en tidlig opsporing af misbrug især med fokus på unge misbrugere og borgere, hvor misbrug kan medføre risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tilbud til borgere med misbrug sker i samarbejde med familie og netværk med fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor borgeren understøttes i at opnå eller bevare tilknytning til daglig aktivitet og opretholdelse eller genetablering af netværk uden misbrug.

Det oplysende og forebyggende arbejde skal ske i tæt samarbejde mellem kommunen, regionen og private organisationer. Det skal tage udgangspunkt i lokale arbejdspladser, skoler/uddannelsessteder, familien, bolig- områder og tilholdssteder for unge.

Mange socialt udsatte har overforbrug af rusmidler som udfordring, hvor Socialdemokraterne vil arbejde for at der som del af en behandling sideløbende arbejdes med uddannelse, job og netværk ligesom der er rusmiddelfrie fællesskaber til rådighed. Der arbejdes ud fra principper om bolig som en forudsætning for behandling og rehabilitering.

Det er afgørende for Socialdemokraterne at der er et yderste sikkerhedsnet og alternativer til gaden i form af værested og forsorgshjem/botilbud, for borgere med alvorlige kroniske misbrugsproblemer

4.7 Sundhedsområdet

Udviklingen i Holstebro Kommune skal baseres på bæredygtighed og sundhed gennem hele livet. Især er der i disse år behov for fokus på mental sundhed.
Sundhedsvæsnet er under hastig forandring: flere har brug for behandling, pleje og træning.
Samtidig er forløbene på hospitalerne kortere og ofte ambulante og der bliver længere til hospitalet. I takt med at kommunen overtager stadig flere sundhedsopgaver fra regionen skal sundhedspersonalet i Holstebro Kommune derfor kunne løse opgaver, som kræver høj faglighed og specialisering, således at der skabes tryghed og tillid til sundhedsvæsnet. Det er vigtigt for socialdemokraterne at der afsættes de nødvendige midler til specialisering og kompetenceudvikling.
Når vi som socialdemokrater taler om "sundhed gennem hele livet", så mener vi, at det er vigtigt, at alle har mulighed for at leve et sundt liv. Der skal være lighed i sundhed, og vi har en stor forpligtigelse for at sikre, at det også gælder de svageste borgere.

Vi er optaget af tilgængelighed til sundhedsydelser. At vi får lige muligheder for sundhedsydelser uanset sundhedsforsikringer eller ej, ligesom det er afgørende med kvalificerede sundhedstilbud i nærområdet. Det betyder, at Holstebro Kommune samarbejder med praktiserede læger og regionen om at sikre at flest mulige sundhedsydelser udføres lokalt - enten på Center for sundhed, i borgerens eget hjem eller i lægehuse og hos praktiserende læge.

Socialdemokraterne ser frem til at det nye Center for Sundhed åbner i 2018. Her samles forskellige regionale og kommunale sundhedstilbud, ligesom praksislæger og tandlæge også er repræsenteret i centret.
Det bliver folkets sundhedshus, hvor der bliver plads til nytænkning og udvikling af fremtidens sundhedstilbud. Med Center for Sundhed er der skabt grobund for attraktive sundhedsfaglige fællesskaber med mulighed for synergieffekter
Den bedste måde at fremme sundhed i Holstebro Kommune er ved at undgå at mennesker bliver syge, og at dem, som desværre rammes af sygdom, genoptrænes og sikres rehabilitering, således at de kan genvinde så mange færdigheder som muligt.
Der er vedtaget en ny sundhedspolitik, som vi nu skal til at give liv, sammen med borgerne.
Det betyder, at sundhed og trivsel bliver et tema i det gode borgeliv, at kommunen har øje for at skabe de fysiske rammer for borgernes aktive fritidsliv, ligesom det skal være et naturligt fokusområde i alle kommunale tilbud dagplejen, børnehaverne, skolerne og i idrætshallerne.
Borgerne skal have let adgang til sunde valg.
Sundhed bliver en tækning der indgår som element i kommunens samlede aktiviteter og ikke blot som afgrænsede aktiviteter.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der fortsat er adgang til sund kost i daginstitutioner, skoler, haller, dagcentre, væresteder m.v.

Holstebro Kommune skal have det nødvendige personale og ressourcer til sikre fokus på og udvikling af sundhedsindsatsen. Men Holstebro Kommune kan ikke løfte opgaven alene. Det kræver ud over de kommunale tilbud et tæt samarbejde med bl.a. patientforeninger, foreningslivet, hallerne, sogneforeninger og andre aktører, der i kommunen har kontakt med og er i dialog med borgerne. Dette samarbejde vil vi arbejde for at videreudvikle.
Der skal være økonomi til investeringer i velfærdsteknologi og telemedicin. Presset på velfærdssamfundet er stort. Ved at fokusere på mulighederne inden for velfærdsteknologi og telemedicin er der mulighed for at både at imødegå nogle af udfordringerne, og fremme borge- rens mulighed for at være selvbestemmende og selvhjulpen. Konkret skal der afsættes en investeringspulje.

Holstebro Kommune skal også i fremtiden arbejde aktivt på at fremme og udvikle indsatser, programmer og projekter, der fremmer et velfungerende Nært Sundhedsvæsen. Det betyder, at Holstebro Kommune skal prioritere at indgå i udviklingsprojekter, der fremme Det Nære Sundhedsvæsen.

5. Kultur- & Fritidspolitik

5.1 Generelt

Socialdemokraterne i Holstebro Kommune vil fastholde og udbygge kultur- og fritidspolitikken, der giver kommunens borgere lige muligheder for deltagelse i kultur- og fritidslivet for personlig udvikling, uanset alder og baggrund.

5.2 Målrettet politik

Socialdemokraternes kultur /fritidspolitik skal planlægges og være målrettet, således at borgernes kultur- og fritidsvaner kan være grobund for mangfoldighed og bosætning.

5.3 Kunst og Kultur i Holstebro Kommune

Socialdemokraterne vil fastholde og udbygge den kendte profil og identitet som det kulturelle ”fyrtårn” i regionen, hvor kunst og kultur fortsat skal trives og værdsættes af kommunens indbyggere.
Dette mål skal opfyldes så der skabes basis for en yderligere styrkelse af det kulturelle image, som Socialdemokraterne fra begyndelsen af 60`erne tilførte byen Holstebro således at Holstebro Kommune stadigvæk forbindes med et aktivt kulturliv som kommunens varemærke i en offensiv markedsføring.
Socialdemokraterne vil arbejde for:

 • at der fortsat skabes bred folkelig opbakning bag kunst- og kulturpolitikken i Holstebro Kommune. Dette skal ske ved at betingelserne for aktiv kulturel udfoldelse yderligere forbedres, samt ved at de folkelige foreninger, græsrødder og organisationer sikres økonomisk overkommelige vilkår.
 • at der skabes sammenhæng mellem uddannelses- og kulturpolitikken, således at de mange unge, der dagligt kommer til Holstebro for at uddanne sig på forskellige niveauer, tilskyndes til at tage aktivt del i det kulturelle liv og udnytte de muligheder, der tilbydes for kunstneriske oplevelser. Herved vil de unge, når de søger andre steder hen i landet for at videreuddanne sig eller påbegynde et arbejdsliv kunne komme til at virke som ambassadører for området.
 • at kulturtilbuddene udbredes til institutioner og skoler, med henblik på at skærpe børns og unges interesse for kunstneriske og kulturelle oplevelser og engagement.
 • at de handicappedes aktiviteter, skal forblive og udvikle sig som en naturlig del af det aktive kultur og fritidsliv
 • at Møde- og væresteder i lighed med lokale aktivitetscentre i Holstebro Kommune skal sikres gode betingelser.
 • at der vedblivende er udstillingsmuligheder for lokale udøvende kunstnere bosiddende indenfor Holstebro Kommunes grænser.
 • at de kulturelle tilbud til forskellige etniske grupperinger, videreudvikles via dialog og samarbejde.
 • at der udvikles en specifik bevågenhed overfor, at udøvende musikere og kunstnere med rod i regionen tilbydes udfoldelsesmuligheder i kunst- og kulturmiljøet i Holstebro Kommune.

5.4 Folkeoplysning

Socialdemokraterne vil støtte folkeoplysningen til gavn for foreningslivet, frilufts- og idrætslivet, samt for grupper og enkeltpersoner.

5.5 Børn og Sundhed

Vi Socialdemokrater vil fortsat arbejde for at begreberne bevægelse, kost og sundhed gjort til virkelighed som en naturlig del af børnenes hverdag i vore institutioner og skoler og i idrætshallerne, således at det tiltagende problem med overvægtighed minimeres. Sund kostpolitik og bevægelsesaktivitet skal implementeres i institutioner og skoler. Det skal være et klart mål, at bevægelse integreres i skolen øvrige fag – en aktivitet der beviseligt også styrker indlæringsevnen. Via en bevidst holdning omkring børnenes sundhedstilstand ønsker vi at medvirke til forøget livsværdi for den enkelte.

5.6 Foreningslivet

Vi vil fortsat sikre foreningslivet og kulturlivet god politisk opbakning med gode fysiske rammer. Idrætslivet skal fortsat sikres gode idrætsanlæg til udfoldelse og engagement, idet vi betragter et aktivt fritidsliv som et væsentligt element i borgernes hverdag. Vi har den klare målsætning at vores indsats overfor unge med uinspireret lediggang skal styrkes, dette skal gøres ved indsats der rækker ind over mange områder.

5.7 Kommunens Idrætsfaciliteter

Vi vil fortsat tage initiativ til at skabe gode betingelser for borgerne ved at skabe understøttende idrætsaktiviteter. Vi vil arbejde for flere små og "skæve" anlæg til boldspil, kunstgræsbaner, rulleskøjtebaner, idræts- og motionsaktiviteter for unge foreningsløse, pensionister og til familieidræt. Kommunens faciliteter skal dække idrættens behov.

5.8 Fritid og Sundhed, Livsstils politik

Vi vil arbejde for at udviklingen indenfor livsstilsområdet integreres og sammentænkes i VIA University Collage Campus Holstebro og VIFU`s regi, herunder sikre at sundhedscentret integreres heri.

5.9 Dansk Talent Akademi

Dansk Talent Akademi (DTA) - den nyeste af Holstebros 13 selvejende kulturinstitutioner - tilbyder unge talenter i alderen mellem 16-23 år intensiv undervisning indenfor kunstneriske fag - musik, kunst og design, musical og teater samt forfattervirksomhed. Inden længe er der opført en ny talentcampus ved Helgolandsgade til 40 mio. kr. - doneret af Færch Fonden og Real Dania. En ny bestyrelse og organisationsmodel er i gang med at styrke det strategiske udviklingsarbejde og vil geare institutionen til at indtage den nye campus.

Vi ønsker som Socialdemokrater, at give Dansk TalentAkademi vores fulde opbakning og vil være med til at sikre det unikke DTA´s fremdrift og udvikling.

5.10 Bibliotekerne

Socialdemokraterne vil arbejde for at bibliotekerne forsat har et højt serviceniveau og fortsat støttes i bestræbelserne på at være folkets bibliotek og at der her tilbydes mange former for kulturelle oplevelser. Vi vil fortsat støtte udbygningen af IT-strategien og de nye tiltag på det digitale område. Vi bakker op om nye trends og teknologier der åbner bibliotekerne og formidler.

5.11 Slagterigrunden

Vi ser slagterigrunden som en multikulturel smeltedigel med plads og rum til alle. Vi vil støtte op om at skabe et levende byrum under konstant udvikling og uden fordomme

6. En aktiv og sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik

Arbejdsmarkedspolitikken er et vigtigt område, der i høj grad påvirker mulighederne for de enkelte. Det handler helt grundlæggende om at skabe finansieringen af den velfærd, de ydelser og de muligheder, vi ønsker at tilbyde som kommune.

Socialdemokraterne vil arbejde for en sammenhængende indsats, der kombinerer erhvervsudvikling, beskæftigelse og uddannelse.

 

6.1 Erhvervsudvikling

Holstebro by er og skal være lokomotivet og katalysatoren for erhvervsudviklingen i kommunen og gerne i hele Nordvestjylland. Samtidig fokuseres der positivt på mulige udviklinger i politisk udpegede centerbyer (Ulfborg og Vinderup) og landdistrikter. Socialdemokraterne ønsker en bæredygtig kommune, der kan fungere som en helhed.
Det handler om at tilgodese hele erhvervslivet, og samtidigt sættehensynet til miljøet og de sociale forhold i højsædet.
Arbejdsmarkeds- og erhvervspolitikken skal sikre forsat udvikling og danne grundlag for et erhvervs- og uddannelsesklima, der tiltrækker nye virksomheder og borger.

Socialdemokraterne ønsker fortsat at udvikle Nupark og derfor rammerne for nyt iværksætteri.

Der skal skabes muligheder for at iværksættere kan skabe relevante netværk, både gennem aktiv erhvervsservice og ligeledes skabe mulighed for virksomhedsbaseret vidensdeling.

I erhvervsudviklingen er der særlig fokus på Vestjysk Madkultur og begrebet ”det Vestjyske spisekammer” og 2. generations bioethanol som potentielle eksponenter for vækst.
Med etableringen af motorvejen i Holstebro kommune ønsker vi, at sætte tempo på udvikling af nye og etablerede erhvervsområder.

6.1.1 Fødevarer

Holstebro kommune har gode muligheder for at markere sig både i forhold til produktionen og forædlingen af fødevarer. Vi vil arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor der tages højde for både produktion og miljø.

Socialdemokraterne vil understøtte såvel etablerede som nye samarbejder og organisationer der ønsker at promovere og udvikle lokale fødevare.

Vi vil udfolde samarbejdet med Business Regent Midt-Vest.

6.1.2. Større industri

De større virksomheder skal have mulighed for arealer til udvidelser.
Samtidig skal der sikres et ordentligt vejnet, både lokalt og med tilknytning til motorvejsnettet.

Socialdemokraterne vil arbejde for tiltrækning og udbud af kvalificeret arbejdskraft.

6.1.3 Små og mellemstore virksomheder

Kommunen har en sund sammensætning af små og mellemstore virksomheder.
For at sikre disse virksomheder vækster, skal kommunen stille sig til rådighed med vejledning og information.

Derfor vil socialdemokraterne fortsat satse på erhvervsudvikling og rådgivning som f.eks. Væksthus Midtjylland. Vi skal sikre en hurtig sagsbehandling i kommunen.

6.1.4 Handel

Holstebro har en god position som handelsby i forhold til de største byer i nabokommunerne.

Til fordel for såvel handlende og byens erhvervsliv, ønsker vi at understøtte etableringen af nye butikker samt udvikling af nye erhvervs- og boligområder samt centre i gågaden.

Vi ønsker desuden, at udvikle et gågademiljø med atmosfære, natur og mulighed for rum til socialt samvær.

Vi vil understøtte handelslivet i centerbyer og landsbyerne i samarbejde med Handelsstadsforeningerne og lokale foreninger.

6.1.5 Statslige arbejdspladser

Holstebro Kommune vil arbejde for at tilknytte flere statslige arbejdspladser til kommunen. Helt konkret arbejdes der på at få S.U.- Styrelsen til Holstebro

6.1.6 Oplevelse og turisme

I samarbejde med turismeerhvervet, Partnerskab for vestkystturisme, Enjoy Limfjorden m. fl. vil vi markedsføre vores turismemæssige styrkepositioner ved kyst og fjord
Udvikling af turismedestination Holstebro skal ske i samarbejde med erhverv og foreninger. Turismen er et økonomisk aktiv og jobskaber for vores Kommune og der skal derfor udvikles endnu flere unikke oplevelsesmuligheder for vores gæster fra ind- og udland.

Vi ønsker, at udbygge vores oplevelsespas ordninger og pakketursordninger.
Vi vil sætte turbo på en realisering af Søpark-projektet ved Vandkraftsøen.
Vi vil satse kraftig på at udbygge og optimere vore turistmæssige fyrtårne i Thorsminde og i forbindelse med Handbjerg Marina.

Vi vil igangsætte og støtte initiativer indenfor Vandløbsturisme i forbindelse med Storåen og Vandkraftsøen ligesom lakse- og anden fisketurisme skal udbygges og markedsføres intensivt.

Vi ønsker at udbygge og modernisere vores turismeinformationssystemer og digitale platforme så vi kan servicere og tiltrække endnu flere turister til destinationen.

Vi ønsker at understøtte og udvikle samarbejdet lokalt i regi af Turismeforum, med repræsentanter fra erhverv, foreninger og politisk administration.

6.1.7 Kommunikation

I udviklingen af fremtidens virksomheder og produkter spiller adgangen til hurtige informationsveje en vigtig rolle. I denne forbindelse vil vi medvirke til at hele kommunen har adgang til net. Dette vil samtidigt sikre den enkelte borger nye muligheder, både i forhold til arbejde, fritid og uddannelse.

6.1.8 Iværksættere

Det skal fortsat sikres at der i Holstebro Kommune skabes optimale vilkår for iværksættere inden for et bredt spekter af erhverv. Dels ved en professionel rådgivning, sparring og sagsbehandling i kommunen, dels ved at drage nytte af den vidensbank der befinder sig i Nu park. Der skal skabes yderligere muligheder for at iværksættere kan skabe relevante netværk, både gennem aktiv erhvervsservice og ligeledes skabe mulighed for virksomhedsbaseret vidensdeling.

7. Natur og Miljø, Teknik og Energipolitik

7.1 Miljøplanen

7.1.1 Økologi

Økologi er en væsentlig forudsætning for fremtidig økonomi, og det er vigtigt at vi får mest ud af de penge, der bliver investeret. Langsigtede interesser i miljøet er vigtigere end kortsigtede økonomiske interesser. Vi vil derfor arbejde for at der etableres en 2. generations bioethanolproduktion i Måbjerg. og i det hele taget at prioritere etableringer af miljørigtig enegiproduktion meget højt.

En beskæftigelses- og velfærdsskabende økonomisk udvikling kan udmærket forenes med økologisk tænkning og opgør med overforbrug.

Vi skal fortsat sikre, at vi har rent vand. Derfor skal brugen af sprøjtemidler minimeres.
Vi vil sikre og beskytte vores grundvandsressourcer.

7.1.2 Kampagner

En politisk forudsætning for positive bæredygtige ændringer på miljøområdet er viden og forståelse. Derfor skal oplysning og aktiv formidling prioriteres højt. Begyndende gennem målrettede kampagner rettet mod børn, unge, skoler og institutioner. Socialdemokraterne vil arbejde for, at miljøindsatsen sker i samarbejde med borgerne, erhvervslivet, nabokommunerne og regionen. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse af naturen.

7.1.3 Kommunalt samarbejde og internationalt udsyn

Det er vigtigt at vi i Holstebro Kommune fortsat udbygger samarbejdet med andre kommuner, især i vores landsdel. Vi har et nødvendigt og forpligtende samarbejde med især Lemvig og Struer, og vi skal som kommuner i fællesskab løfte aktiviteter og opgaver til Midt- og Vestjylland. Her er det afgørende at Holstebro by er lokomotivet.
Herudover skal vi fortsætte det internationale udsyn, med opfølgning på de projekter som blev udviklet i samarbejde med Region Midtjyllands kontor i Bruxelles. Netop herigennem opnås mulighed for at få del i de midler som ligger i diverse puljer under EU.

7.2 Byudviklingen

Socialdemokraterne vil, at boligpolitikken også i de kommende år, skal være præget af langsigtede løsninger. Vi vil igangsætte spændende, varierede boligområder. Holstebro Kommune skal fortsat være toneangivende, som en udviklingsvenlig grøn kommune.
Socialdemokraterne vil arbejde for at bymiljøerne til stadighed holdes i god stand og ligeledes udvikles, bl.a. ved nye belægninger. Vi vil ligeledes have øje for, at bevare gamle bygninger, hvor det skønnes formålstjenligt
Holstebro Kommune skal markere sig ved indfaldsvejene og i rundkørsler.

7.2.1 Centerbyer

Socialdemokraterne vil arbejde for en forsat udvikling af centerbyerne Ulfborg og Vinderup. Dette skal ske via investeringer i samarbejde med private investorer. Vi vil udnytte Centerbyernes attraktionsværdier til at øge bosætningen i området.

7.3 Landdistriktudviklingen

Socialdemokraterne vil bakke op omkring landdistrikternes udvikling en kommunal landdistriktskoordinator som borgerforeningernes kontaktperson. Vi vil fortsat samarbejde med LAG om indsatsområder, bl.a. med fokus på arbejdspladser i landdistrikterne, og vi vil opsøge nye ideer, initiativer og muligheder for de områder der oplever affolkning.
Socialdemokratiet vil medvirke og understøtte landsbyudviklingen bl.a ved at understøtte klyngeby samarbejdet herunder støtte landsbyernes arbejde hvor det er muligt og hensigtsmæssigt f.eks. ved udvikling af -, etablering af,- og optimering af offentlig transport med klyngebussser, delebiler m.v.

7.4 Boligforhold

7.4.1 Boliger til alle

Socialdemokraterne vil at alle, uanset indkomstforhold, skal have mulighed for gode og sunde boligforhold i spændende omgivelser, blandt andet via kommunale udstykninger (almen boligbyggeri)
Boligpolitikken skal øge muligheden for en bedre integration af borgere med anden etnisk baggrund.

7.4.2 Grønne områder

Socialdemokraterne vil bevare grønne og rekreative områder som f.eks. områderne ved Vegen Å/Storå, Stubbergårdområdet samt klit og strandområderne ved hav og fjord. Vi vil gerne arbejde for at uudnyttede områder udnyttes til nyttehaver. Socialdemokraterne vil arbejde for, at Holstebro Kommune vinder status som en af Danmarks grønneste kommuner. Det skal sikres, at friluftsarealer omskabes til aktive og let tilgængelige attraktive grønne områder såsom løbestier og mountenbikebaner

7.4.3 Lokalsamfundene

For at sikre lokalsamfund skal der være grunde til rådighed, også i lokalsamfundene er det vigtigt, at man har en balanceret udvikling af ejer- og lejeboliger, samt ungdomsboliger.

Det er vores mål at de forskellige initiativer fra den lokale LAG følges op af proaktive initiativer fra kommunens side

7.5 Vandløb og Natur

7.5.1 Storå

Storå indtager en ganske særlig position i kommunen. Derfor: Åen skal føres mere naturligt gennem kommunen, så by, å, å-bred, stier og rekreative områder hænger naturligt sammen. Åen skal være et spændende område i hele dens udstrækning, med mulighed for kajgade- anlæg, cafeer, soppesteder gode opholdsarealer osv.

7.5.2 De øvrige vandløb

Socialdemokraterne vil sikre, at kommunens vandløb og søer som en selvfølgelighed lever op til målsætningen i regionsplan for vandløb. Værdifulde vandløb (gydevand, lakse- og ørredvandløb) skal fortsat forsat vedligeholdes. Hvor der er mulighed for det, bør forbedringer indføres ved vandløbsrestaureringer og etablering af gydepladser. Vandløb der er betydningsfulde for dyre- og planteliv, skal sikres og forbedres. Det forudsætter, at vandkvaliteten og vandføringen bliver påvirket mindst muligt, samt at vandrefiskene har frie passagemuligheder fra Nissum Fjord til gydepladserne og tilbage til havet.

7.5.3 Naturvejledning

Der skal fortsat tilbydes cykel- og naturture for kommunens borgere, så alle har mulighed for, at få kendskab til vore naturværdier og naturværdierne synliggøres. Den i Byrådet besluttede Naturpolitik skal til stadighed følges og justeres Socialdemokraterne vil arbejde for at der udarbejdes en målsætning for naturområderne omkring vore ådale, fjorde og søer, samt Nissumfjord.

7.6 Energiområdet

7.6.1 Forsyningsvirksomheden

Socialdemokraterne vil fortsat fremme udbygningen af en prismæssigt ensartet kollektiv energiforsyning uanset hvor i kommunen man bor således at hele kommunen bliver attraktiv som bolig og hjem. Alternative energiformer, som er CO2-neutral, skal nyde fremme. Vi vil arbejde for at der etableres en 2. generations bioethanolproduktion i Måbjerg. Socialdemokraterne vil i de kommende år arbejde for: -at man udnytter energikilder så som sol, vind og biogas, hvor dette er attraktivt. -at der sker en udnyttelse af spildvarme, hvor dette er rentabelt og attraktivt. -at medvirke til, at borgerne bliver bevidstgjort om de energiressourcer, der omgiver dem og muligheder for bedre udnyttelse af disse. Vi vil fastholde, at det er miljørigtige, lokale og regionale ressourcer, der bruges til produktion af energi.

7.6.2 Grøn kommune

Energiforbruget i offentlige bygninger skal nøje vurderes. Skoler og institutioner skal bevidstgøres om betydningen af, hvordan der spares på energi. Socialdemokraternes støtte til 2. generations bioethanol-produktionen i Måbjerg skal ligeledes ses i lyset af at Holstebro Kommune vil være en grøn kommune

7.7 Affaldsområdet

Affald skal begrænses mest muligt, men det affald der er, skal ses som en ressource og skal udnyttes bedst muligt energimæssigt . Vi vil arbejde for at nå regeringens målsætning på affaldsområdet, med at 50 % af husholdningernes organiske affald skal genanvendes inden år 2022.

Vi bygger vor affaldspolitik på tre grundelementer:

 • Vi vil udnytte ressourcerne og samtidig minimere miljøbelastningen i affaldet.
 • Vi vil have mere miljø for pengene, og sikre en effektiv affaldssektor, med høj kvalitet i affaldsbehandlingen.
 • Vi vil sikre, at der skabes bedre vilkår for at udvikle og igangsætte nye behandlingsmetoder, der kan medvirke til både miljømæssige og samfundsøkonomiske fremskridt i affaldsbortskaffelsen. Lokalt vil vi arbejde for at både private borgere og erhvervsvirksomheder gennem effektiv og åben information og vejledning få oplysninger om hvordan affaldet kan bortskaffes. Vi vil fastholde fokus på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig affaldshåndtering og sikre at der tilvejebringes -enkle og effektive bortskaffelsessystemer -gennemsigtige og omkostningsægte gebyrer -høj service og fleksibilitet i alle indsamlings- og behandlingssystemer

7.8 Kloaknettet

Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at der gennemføres en renovering og udbygning af kloaknettet, så der ikke sker udsivning af spildevand til grundvandet.

7.8.1 Rensningsanlæg/slam

Socialdemokraterne ønsker en aktiv forureningsbekæmpelse på alle områder, bl.a. ved at fastholde rensningsanlæggenes status som et velfungerende og moderne anlæg.

7.9 Trafikforhold

7.9.1 Sikkerheden

Socialdemokraterne vil arbejde for at udforme trafikanlæg og parkeringspladser, der passer ind i en bymæssig helhed, bygge parkeringshuse og underjordiske parkeringspladser, samt uforme trafikarealer der støtter arkitektoniske helheder og tage hensyn til gående og cyklende. Socialdemokraterne vil fortsat arbejde for, at cykler og gående sikres i trafikken over alt i kommunen, og at cykel- og gangstisystemet bliver udbygget således, at fremtidige boligområder bliver integreret i det nuværende stisystem. Endvidere vil vi arbejde for, at stisystemet føres ud til rekreative områder. Vi vil gerne sammenbinde hele kommunen med cykelstier. Vi vil sikre skolebørnene gode muligheder for at cykle mest muligt

7.9.2 Den kollektive trafik

Som led i forureningsbekæmpelsen ønsker Socialdemokraterne at fremme den kollektive trafik. Vi skal fortsætte med at indtænke alternative drivmidler. Socialdemokraterne vil arbejde for: -at den kollektive trafik i den Holstebro Kommune til stadighed skal effektiviseres og udbygges efter borgernes behov og i takt med de økonomiske behov og muligheder.
at den kollektive trafik skal være handicap- og ældrevenlig indrettet. -at den kollektive trafik tilgodeser hele kommunen.
Vi vil sikre at det er muligt for de unge at komme fra hele kommen til og fra vores uddannelsessteder.

7.9.3 Den tunge trafik

Fjerntrafikken og den tunge trafik vil blive tilgodeset med den nye motorvej nord om Holstebro. Den tunge trafik begrænses og reguleres inden for den ydre ringvej. Socialdemokraterne vil arbejde for: -at der ved trafiksanering i de ældre boligområder sker en reduktion af gennemfartstrafikken af tung trafik, -at der til stadighed arbejdes med, at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i kommunen. -at der søges foretaget indgreb, der kan forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i Kommunen. -at de forskellige trafikformer, holdes adskilt. -at der etableres støj- og trafikvolde ved private og kommunale udstykninger ved meget trafikerede veje. -at begrænse gennemfartstrafikken på de veje, der ikke er egnede til dette, bl.a., for at skabe et mere sikkert trafikmiljø. -at trafikken på vores veje bliver afviklet mere glidende, for at mindske forureningen. -at der gennemføres hastighedsbegrænsende foranstaltninger i ”byerne”.

Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet