Social- og Sundhedspolitik

I denne artikel kan du læse om: 

Generelt

Mange af de tilbud som velfærdssamfundet stiller til rådighed for borgerne kommer til udtryk i Social- og sundhedspolitikken. Borgere, som enten ikke har mulighed for eller er i risiko for ikke at kunne opretholde en selvstædig og aktiv hverdag kan modtage tilbud, tilbud hvor der gennemgående er tænkt på de etiske grundværdier, således som de er udformet i vores social- og sundhedspolitik. Konkret retter Social- og sundhedspolitikken sig imod:

  • Borgere, som efter et langt liv er nået til den tredje alder – samfundets ældre medborgere
  • Borgere, som er født med eller har et erhvervet handicap, såvel fysisk som psykisk
  • Borgere, som har et misbrug og et afhængighedsproblem af stoffer eller alkohol
  • Borgere, som lever et liv med psykiske problemer eller en sindslidelse.

Udgangspunktet for den social og sundhedspolitiske indsats

Socialdemokraterne ønsker, at social- og sundhedspolitikken i Holstebro Kommune fortsat skal tage et naturligt afsæt i en forebyggende, sundhedsfremmende og en opsøgende indsats, dvs. der skal være tilbud til borgere

  • som ikke selv umiddelbart søger hjælp
  • hvor sundheden er truet
  • med særlige risiko for at erhverve sociale problemer

Vi tror på at udformningen af den konkrete social- og sundhedspolitiske indsats bliver bedst, når det sker i tæt dialog med andre demokratiske fora eks. handicaporganisationer, ældreråd, handicapråd, brugerbestyrelser, pårørendegrupper, frivillige organisationer, LO-seniorer og andre faglige organisationer.

Fokuspunkter i Holstebro Kommunes social- og sundhedspolitik

- Der leveres Sundhedsydelser af høj kvalitet i Holstebro Kommune

Det betyder, at personalet i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og rehabiliteringen skal have kompetencer på højt niveau, således at de kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet i Holstebro Kommune.

Uddannelse af sundhedspersonalet prioriteres højt. Teknologi og hjælpemidler, som kan understøtte, at der leveres sundhedsydelser på højt niveau prioriteres.

Sundhedsvæsnet er under forandring: flere har brug for behandling, pleje og træning.

Samtidig er forløbene på hospitalerne kortere og ofte ambulante og der bliver længere til hospitalet.

Sundhedspersonalet i Holstebro Kommune skal derfor kunne løse opgaver, som kræver høj faglighed og en vis grad af specialisering, således at der skabes tryghed og tillid til sundhedsvæsnet.

Det betyder, at der skal være større sammenhæng mellem kommunale sundhedsydelser, praktiserende læge og hospitalet og at Holstebro kommune skal arbejde aktivt herfor.

Det betyder også, at der skal være større sammenhæng mellem ydelser leveret i Holstebro Kommune i de kommunale forvaltninger. Der skal kunne gøres brug af kompetencer og ressourcer på tværs af sektorgrænser med det formål at understøtte sammenhængende forløb.

- Investeringer i velfærdsteknologi og telemedicin

Presset på velfærdssamfundet er stort. Ved at fokusere på mulighederne inden for velfærdsteknologi og telemedicin er der mulighed for at både at imødegå nogle af udfordringerne, og fremme borgerens mulighed for at være selvbestemmende og selvhjulpen.

Holstebro Kommune investerer i velfærdsteknologi, der hvor det giver mening i forhold til løsningen af konkrete arbejdsopgaver og ikke mindst i forbindelse med nybyggerier og ombygninger af plejecentre o.lign.

Konkret skal der fortsat afsættes en investeringspulje til velfærdsteknologi og telemedicin.

- Forebyggelse, genoptræning og rehabilitering prioriteres

Den bedste måde at fremme sundhed i Holstebro Kommune er ved at undgå at mennesker bliver syge, og at dem, som desværre rammes af sygdom, genoptrænes og sikres rehabilitering, således at de kan genvinde så mange færdigheder som muligt.

Det betyder, at sundhed og trivsel skal være et naturligt fokusområde i dagplejen, børnehaverne , skolerne, SFH'erne og i idrætshallerne.

Det betyder også, at borgere, som er ramt er sygdom og funktionsnedsættelse – både børn, unge og ældre – sikres en god genoptræning og rehabilitering på højt niveau.

Sårbare grupper: Psykiatri, misbrug, handicap

Socialdemokraterne vil prioritere indsatsen til gavn for de svageste i samfundet højt - en kommunes velfærdspolitik skal altid bedømmes på, hvordan de mest sårbare og udsatte mennesker behandles.

Vi tror på, at alle borgere har et ønske om at skabe en hverdag og en fremtid, som giver den enkelte større mulighed for at realisere sig selv og sine drømme. Den enkeltes ansvar for eget liv er helt centralt, men mennesket er ikke som en øde ø. Vi er af den overbevisning at ansvarlighed også udvikles ved at indgå aktivt i fællesskaber med demokratiske muligheder for at blive hørt.

 

Psykiatri

Vi vil arbejde på at udvikle kvaliteten i tilbuddene for borgere med psykiske problemer eller lidelser. Der skal konstant være fokus på at have boliger af mange forskellige typer, såsom bofællesskaber, beskyttede lejligheder og døgninstitutioner.

Indsatsen skal være helhedsorienteret, hvor målet er, at den enkelte kan leve et liv med en hverdag, så tæt på det normale som muligt. Vi ønsker at alle kan få adgang til spændende dagaktiviteter under beskyttende og trygge forhold.

Vi ønsker en øget indsats for at sikre, at mennesker med behov ikke falder uden for systemet.
Der skal ydes støtte til ramte familier ved at etablere netværk og selvhjælpsgrupper blandt de pårørende. Disse grupper skal have professionel støtte.

Misbrug

Et misbrug og et afhængighedsproblem af alkohol eller stoffer griber voldsomt ind i en persons liv, hvor den enkelte har svært ved at overskue konsekvenserne af egne handlinger. Indsatsen skal med et menneskeligt ansigt både være grænsesættende og konfronterende.

Tilbud om behandling af et narko- og alkoholmisbrug gives ud fra en helhedsvurdering og tilbuddet skal bygge på forudsigelighed og vedholdenhed.

Narko- og alkoholmisbrugere skal efter behandling støttes i at finde ind i nyt netværk i overgangen til en hverdag med de samme pligter og rettigheder som den øvrige befolkning.
Det oplysende og forebyggende arbejde skal ske i tæt samarbejde mellem kommunen, regionen og private organisationer. Det skal tage udgangspunkt i lokale arbejdspladser, skoler, familien, boligområder og tilholdssteder for unge. Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning, fritids- og kulturforvaltning, politi og private organisationer skal videreudvikles. Vi skal arbejde for altid at have en beredskabsplan for området, så der kan etableres en hurtig indsats mod aktuelle misbrugsproblemer.

Handicap

Vi vil arbejde for, at handicappede i Holstebro Kommune hjælpes til at fungere med lige muligheder som alle andre. Det gælder i forhold til oplysning, uddannelse, beskæftigelse, bevarelse af indkomst og social sikring, familieliv og personlig integritet og kultur.

Vi ønsker også at den høje boligstandard skal fastholdes.
I alle planlægningsfaser skal der medtænkes, hvorledes det er muligt at gøre kommunens gader og offentlige bygninger handicapvenlige, og kommunen skal i samarbejde med Handicaprådet og andre handicaporganisationer, erhvervslivet og handelsstandsforeningen sørge for at byen overalt bliver mere tilgængelig for de handicappede.
Det er for socialdemokraterne væsentligt at vi realiserer og lever op til den vedtagne handicappolitik.
Tilgængelighed og handicapvenlighed skal være et opmærksomhedspunkt i alle kommunale forvaltninger og sikres gennem et udvidet tværfagligt samarbejde herom.

Ældre

Alle skal kunne gå den tredje alder trygt i møde. Ældre skal kunne mærke, at de bor i en kommune, hvor de sikres muligheder for at leve som andre og blandt andre. Alt sammen med henblik på, at et aktivt og indholdsrigt liv kan fortsætte.

Dette skal ske ved at opretholde gode varierede boligforhold, den nødvendige omsorg og pleje, forebyggende og aktiverende kulturtilbud i et samarbejde med relevante organisationer så som lokale aktivitetscentre og et transportsystem, der tilgodeser de ældre og handicappede. Det skal herunder også sikres, at gruppen støttes i at kunne håndtere den digitaliserede kommune.

 

Omsorg og pleje

Målene er hjælp til selvhjælp, at fastholde selvværd, samvær og samspil med andre og de svageste ældre med et særligt behov må prioriteres højest.

Vi vil arbejde på, inden for givne rammer, at der skal tilbydes den enkelte en nuanceret og behovsorienteret pleje og omsorg.

De ældre skal gøres fortrolige med det sociale system og med de rettigheder og pligter, de har.

Hjemmeplejen bør være normeret, så der er tid til såvel den fysiske pleje som den psykiske omsorg.

I kommunes lokalområder skal der være et antal ældreboliger, som afspejler det reelle behov og efterspørgsel.
De ældre, pårørende, klageråd og ældreråd skal fortsat sikres gode muligheder for at blive hørt i bestræbelserne på at skabe mere tryghed og kvalitet i plejen og omsorgen.

Der skal være velfungerende aktivitetscentre med henblik på at fremme netværk, fællesskab og selvhjulpethed og forebygge ensomhed og sygdom.. Der skal tilbydes aktiverende kulturtilbud, idræt og motion, og hjælpemidler og vejledning i forbindelse med handicap.

Flygtninge og indvandre/nydanskere

I Holstebro Kommune ønsker Socialdemokraterne at tage vel imod de nydanskere, der kommer til eller allerede bor i kommunen. Her skal der bygges bro. Nydanskere har krav på et liv i værdighed og vor politik skal bygge på medmenneskeligt ansvar. Alle nydanskere skal have mulighed for og har pligt til at erhverve sig gode danske sprogkundskaber og kendskab til den danske kultur. Rettigheder og pligter gælder alle borgere i kommunen og alle skal have muligheder for arbejde og uddannelse, ligesom alle skal respektere de værdier, som vort samfund bygger på. Det er vigtigt, at kommunen kan tilbyde en kvalificeret danskundervisning til alle nydanskere, der ikke taler og forstår dansk.

Her vil Socialdemokraterne sikre en indsats, der retter sig mod hele familiens integration. Vi skal sikre, at fremmedsprogede børn kan det danske sprog inden skolestart og vort målsætning vil være førskoletilbud med dansk sprogstimulering samt evt. tilbud om friplads i daginstitution.

Danskundervisningen for de voksne skal intensiveres og knyttes sammen med attraktive efteruddannelses-kurser, der kan sikre dem adgang til arbejds-markedet.

Der skal gøres en stor indsats for at unge og voksne nydanskere integreres på arbejdsmarkedet og tager en kompetencegivende uddannelse samt deltager i fritids- og foreningslivet i kommunen sammen med danskere. Foreninger skal have støtte til projekter, der integrerer nydanskere i det almindelige foreningsliv.
Aktiviteterne i Kulturhuset i Holstebro by og andre steder skal fortsat styrkes. Integration sikres i et samarbejde med flygtninge og indvandrergrupper samt integrationsråd, og vi vil fremme dialogen mellem nydanskerne og kommunens øvrige beboere ud fra en gensidig forståelse og information. De negative sider af eventuelle boligmæssige ghetto-dannelser skal forebygges/minimeres. I dette samarbejde skal vi støtte os på de resursestærke nydanskere og medinddrage dem i arbejdet.

Kontakt os
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet